Porozumienie narodowe.

Monitor Polski

M.P.1982.13.93

| Akt nienormatywny
Wersja od: 12 maja 1982 r.

OŚWIADCZENIE
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 3 maja 1982 r.
w sprawie porozumienia narodowego.

I.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, zebrany w rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, nawiązując do jej idei, deklaruje wolę umacniania siły państwa, realizacji reform gospodarczych, społecznych i politycznych oraz tworzenie warunków pomyślnego rozwoju Ojczyzny. Sejm potwierdza swoje poparcie dla patriotycznego ruchu na rzecz współdziałania wszystkich obywateli w dziele odrodzenia narodowego.

W burzliwych latach 1980 i 1981 rodziły się zarówno twórcze idee, jak i poglądy oraz działania anarchizujące życie społeczne, wyniszczające gospodarkę. Wprowadzenie stanu wojennego postawiło tamę destrukcyjnym procesom oraz przywróciło Polsce wiarygodność w ramach sojuszu państw socjalistycznych. Powstały niezbędne przesłanki umożliwiające stopniowy powrót do normalnego funkcjonowania państwa. Z doświadczeń okresu posierpniowego należy zachować wszystko to, co było wyrazem słusznych dążeń ludzi pracy do współdecydowania o własnych sprawach, a odrzucić to, co zagrażać może interesom socjalistycznego państwa.

Stoi przed nami ogrom zadań. Trzeba odrodzić Ojczyznę - stworzyć warunki do zapobieżenia powtarzaniu się wyniszczających kryzysów oraz takiego ułożenia naszych spraw, by odpowiadały one zasadom socjalizmu jako ustroju sprawiedliwości społecznej, a zarazem zapewniały harmonię między interesami ogółu a interesem jednostki, rozwojem osobowości i poszanowaniem każdego człowieka. Musimy pokonać kryzys ekonomiczny i społeczny oraz przywrócić Polsce należne jej miejsce we współczesnym świecie. Gwarancję bezpieczeństwa Polski w Europie stanowi sojusz i ścisła współpraca ze Związkiem Radzieckim oraz innymi krajami socjalistycznymi. Wiarygodność tego sojuszu została potwierdzona w trudnym dla naszego kraju okresie udzieloną nam pomocą gospodarczą.

Sejm wyraża głębokie przekonanie, że Naród Polski ma dość sił na opanowanie kryzysu, osiągnięcie pełnego wykorzystania zdolności produkcyjnych i zapewnienie społeczeństwu godziwych warunków bytu. Mamy w Polsce wielki potencjał intelektualny, są zasoby materialne, jest wystarczająca ilość ziemi dla wyżywienia narodu - trzeba tylko jedności działania, wydajnej pracy, sprawnego kierowania i dobrej organizacji. Nasze potencjalne możliwości musimy przekształcić w rzeczywistość.

Ku temu zmierzamy. Okres ostatnich miesięcy wypełniony był trudem Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego i Rządu, wielką pracą partii, szeroką działalnością stronnictw i organizacji politycznych. Wdraża się reformę gospodarczą, a w szeregu działów przemysłu - przede wszystkim wydobywczego - nastąpił istotny wzrost produkcji. Lepiej kształtują się dostawy produktów rolnych. Poprawił się stan bezpieczeństwa publicznego. Uspokajają się emocje, stabilizuje porządek społeczny i zaczyna przeważać wola pozytywnej pracy dla dobra Ojczyzny.

Sejm z zadowoleniem stwierdza, że ograniczenia wynikające ze stanu wojennego uległy w ostatnich dniach dalszemu wybitnemu złagodzeniu, oraz oświadcza, że będzie popierał wszelkie działania, które służąc stabilizacji przywracać będą normalne funkcjonowanie państwa i wszelkich instytucji socjalistycznej demokracji. Sejm zwraca uwagę na wielką szkodliwość i niedopuszczalność wszelkich prób siania zamętu i podburzania społeczeństwa przeciwko legalnej władzy. Jesteśmy świadomi, że działają ośrodki wewnętrzne, jak i zewnętrzne zainteresowane w skłócaniu Polaków i osłabianiu wysiłków przeważającej części społeczeństwa, która pragnie stabilizacji i konsekwentnej realizacji programu odnowy. Trzeba się tym destrukcyjnym działaniom stanowczo przeciwstawić.

Sejm aktywnie uczestniczy w kształtowaniu niezbędnych przemian. Wzbogacił państwo szeregiem regulacji prawnych, które doskonalą jego mechanizm i uwiarygodniają proces odnowy oraz pogłębiają socjalistyczny demokratyzm. Zostały uchwalone ustawy związane z reformą gospodarczą. Rolnicy uzyskali ustawowe gwarancje zapewniające właściwy rozwój gospodarki chłopskiej.

Sejm opowiada się za stopniowym uruchamianiem samorządu pracowniczego, co służyć będzie poprawie gospodarności, zwiększeniu motywacji pracy i lepszemu wykorzystaniu środków materialnych.

Wznowione zostaną prace nad ustawami o związkach zawodowych oraz o samorządzie rolniczym.

Doniosłe znaczenie mieć będzie uchwalenie ustaw o radach narodowych i samorządzie terytorialnym oraz spółdzielniach i ich związkach.

Dalsza demokratyzacja naszego ustroju znajduje wyraz w pogłębieniu koalicyjnego systemu współdziałania na rzecz rozwoju państwa.

II.

Dzieło przemian w życiu naszego kraju dalekie jest od zakończenia. Konieczne jest kontynuowanie wysiłków dla tworzenia i umocnienia platformy współdziałania wszystkich sił narodu: partii i stronnictw politycznych, stowarzyszeń i organizacji katolików świeckich, związków zawodowych i młodzieżowych, organizacji społecznych i stowarzyszeń twórczych oraz wszystkich ludzi dobrej woli niezależnie od ich poglądów i organizacyjnej przynależności. Trzeba budować klimat zaufania społecznego i upowszechniać właściwe rozumienie fundamentalnych spraw Państwa Polskiego i bytu narodowego.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, potwierdzając swoją opinię wyrażoną w Deklaracji z dnia 26 lutego 1982 r., ocenia pozytywnie dotychczasowy dorobek ruchu Obywatelskich Komitetów Ocalenia i Odrodzenia Narodowego. Sejm oczekuje, że podjęte zostaną inicjatywy w zakresie stopniowego budowania struktur i zasad tego ruchu, oraz wyraża przekonanie, że wnieść on może swój liczący się wkład w rozszerzanie współuczestnictwa obywateli w zarządzaniu gospodarką, w kształtowanie życia poszczególnych środowisk, w rozwiązywanie problemów socjalnych w miejscu pracy i zamieszkania. Współdziałanie Obywatelskich Komitetów Odrodzenia Narodowego z terenowymi komitetami Frontu Jedności Narodu, samorządami mieszkańców i innymi rodzajami samorządów służyć będzie pobudzaniu energii społecznej, wyzwalaniu inicjatyw obywatelskich, podnoszeniu poczucia współodpowiedzialności za wspólne nasze losy.

Inspiracją dla tych działań powinny być uchwały IX Zjazdu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Taką inspirację stanowią także uchwały ostatnich kongresów stronnictw politycznych. Służyć temu powinny inicjatywy Sejmu i Rządu. Wykorzystać też trzeba liczne inicjatywy obywatelskie, które rodziły się i rodzą w różnych środowiskach. Wszystkie te przedsięwzięcia, zgodne z Konstytucją, z porządkiem prawnym naszego państwa i zasadami jego socjalistycznego ustroju, wzbogacą treści naszego życia społecznego oraz umocnią proces odnowy. Trzeba, aby Obywatelskie Komitety Odrodzenia Narodowego wniosły swój istotny wkład w dialog władzy ze społeczeństwem.

III.

Nasza Ojczyzna jest wspólnotą wszystkich Polaków. Państwo i naród muszą stanowić jedność nierozerwalną, w której obywatel i władza obdarzają się wzajemnym szacunkiem i zaufaniem. Doceniamy rolę Kościoła Rzymsko-Katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych we współtworzeniu takiego klimatu.

IV.

Zwracamy się do wszystkich Polaków: niech powszechny, patriotyczny ruch na rzecz odrodzenia narodowego ogarnia najszersze kręgi społeczne; niech każdy, kto nie jest przeciw zasadom, które proklamujemy, będzie z nami sercem i rozumem, myślą i czynem - w ich realizacji.

Odwołujemy się do robotników - gospodarzy naszych socjalistycznych przedsiębiorstw, by swoją myślą i pracą pomogli w przezwyciężaniu kryzysu gospodarczego, dbali o jakość wytwarzanych produktów i oszczędną gospodarkę, kształtowali dobre stosunki międzyludzkie.

Odwołujemy się do rolników, by z każdego hektara polskiej ziemi zbierali jak największe zbiory, a każde gospodarstwo uczynili przykładem gospodarności i wydajnej pracy. To tylko zapewnić może krajowi samowystarczalność w wyżywieniu jego obywateli.

Odwołujemy się do polskiej inteligencji, by dziełami swego talentu wzbogacała ogólnonarodowy dorobek.

Odwołujemy się do kobiet polskich, które w najtrudniejszych okresach historii swoją patriotyczną postawą wspierały wszelkie działania służące dobru Ojczyzny. Obecnie, gdy Polska jest w potrzebie, swoją troską o wychowanie młodego pokolenia, swoją pracą i postawą przyczyniajcie się do stabilizacji w kraju i umocnieniu więzi społecznej.

Mamy pełne zrozumienie dla potrzeb młodzieży, jej ambicji i nadziei. Będziemy wychodzić naprzeciw słusznym postulatom i inicjatywom młodego pokolenia. Chcemy podkreślić znaczenie zaangażowania młodych w działanie na rzecz rozwoju Polski.

Wierzymy, że wysiłki, jakie podejmujemy dla narodowego odrodzenia, spotkają się z poparciem milionów Polaków rozsianych po całym świecie.

Sejm oczekuje, że kierownictwa partii politycznych zainicjują niezbędne przedsięwzięcia organizacyjne, które przy wsparciu szerokich rzesz bezpartyjnych sprzyjać będą realizacji założeń tego oświadczenia.

Sejm wyraża przekonanie, że zjednoczeni wokół nadrzędnych interesów państwa i narodu, solidarni we współdziałaniu na wszystkich odcinkach naszego życia, możemy się podźwignąć, jeżeli zgodnie będziemy oceniać realne warunki naszego bytu politycznego, jeżeli wyciągniemy właściwe wnioski z doświadczeń przeszłości i całą naszą energię skupimy na pracy dla przyszłości.