§ 13. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  13.
1.
Globalna wysokość kredytu bankowego na cele pomocy Państwa dla budownictwa ze środków własnych ludności jest ustalona w narodowych planach gospodarczych z równoczesnym podziałem sum kredytowych między poszczególne województwa i miasta posiadające uprawnienia województw. W ramach globalnej wysokości kredytu bankowego wyodrębnia się kredyt znajdujący zabezpieczenie w centralnie bilansowanych materiałach budowlanych.
2.
Wniosek Ministra Gospodarki Komunalnej dotyczący globalnej wysokości kredytu i jego podziału opiera się na zapotrzebowaniu prezydiów wojewódzkich rad narodowych oraz wnioskach zainteresowanych ministrów i Związku Spółdzielni Mieszkaniowych.
3.
Podziału kredytów miedzy miasta i powiaty dokonują w drodze uchwały prezydia wojewódzkich rad narodowych.
4.
Podziału kredytu między budownictwo spółdzielcze i indywidualne w miastach i powiatach dokonują prezydia rad narodowych.

Udostępnienie projektów typowych.