§ 11. - Pomoc Państwa dla budownictwa mieszkaniowego ze środków własnych ludności.

Monitor Polski

M.P.1957.22.157

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 czerwca 1965 r.
§  11. 2
(uchylony).
2 § 11 uchylony przez § 14 pkt 3 uchwały nr 347 z dnia 8 listopada 1962 r. w sprawie odsetek od kredytów udzielanych przez banki państwowe oraz oprocentowania środków pieniężnych na rachunkach w tych bankach. (M.P.62.84.391) z dniem 1 stycznia 1963 r.