Monitor Polski

M.P.1987.9.76

| Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 1987 r.

UCHWAŁA
SEJMU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 18 marca 1987 r.
w sprawie polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.

Wielkie przeobrażenia cywilizacyjne współczesnego świata, jakie dokonują się w szybkim tempie pod wpływem rewolucji naukowo-technicznej, tworzą nową jakość w stosunkach międzynarodowych, której istotą jest uświadomienie rosnącej współzależności narodów, a także wspólnoty ich losów w obliczu zagrożenia wojną jądrową.
Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej stwierdza, iż informacja Ministra Spraw Zagranicznych oraz debata poselska potwierdziły wolę państwa i narodu polskiego twórczego włączenia się w zachodzące w świecie przemiany, stawiając na pierwszym miejscu umacnianie pokoju, budowanie środków zaufania i współpracy.

Podkreślając niezmienne cele polskiej polityki zagranicznej, do których należy zapewnienie bezpieczeństwa i suwerenności Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, jej integralności terytorialnej i nienaruszalności granic oraz tworzenie optymalnych warunków zewnętrznych dla rozwoju socjalistycznej Ojczyzny, Sejm opowiada się za dynamicznym udziałem Polski w kształtowaniu sytuacji międzynarodowej, szczególnie na płaszczyźnie europejskiej.

Biorąc pod uwagę, że najważniejszym zadaniem jest uchronienie ludzkości przed wojną jądrową, Sejm z uznaniem i pełnym poparciem przyjmuje propozycje Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich zmierzające do uwolnienia naszego globu do końca tego wieku od broni jądrowych. Inicjatywy i działania Sekretarza Generalnego Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego Michaiła Gorbaczowa zmierzające w tym kierunku stały się potężną siłą napędową rozmów rozbrojeniowych i działań na rzecz poprawy stosunków międzynarodowych.

Sejm ze szczególnym zainteresowaniem i poparciem przyjął radziecką propozycję w sprawie usunięcia radzieckich i amerykańskich rakiet średniego zasięgu z terytorium Europy. Inicjatywa ta tworzy na naszym kontynencie sytuację sprzyjającą nowemu podejściu państw Europy do przezwyciężania istniejących podziałów. Polska Rzeczpospolita Ludowa będzie aktywnie działać na rzecz tej inicjatywy.

Sejm aprobuje wysiłki i zamierzenia polskiej polityki zagranicznej w sferze rozbrojenia, prowadzące do stworzenia warunków bezpieczeństwa opartego na wzajemnym zrozumieniu, zaufaniu i współpracy. Przywiązuje duże znaczenie do realizacji propozycji Układu Warszawskiego przedstawionych w Posłaniu z Budapesztu. Ocenia jako obiecujące postępy procesu KBWE i oczekuje, że odbywające się obecnie spotkanie państw sygnatariuszy Aktu końcowego KBWE w Wiedniu stworzy nowe impulsy w budowaniu podstaw wspólnego bezpieczeństwa w Europie.

Wydarzenia ostatniego okresu dobitnie wykazały ścisłe powiązanie i współzależność polityki zagranicznej z sytuacją wewnętrzną kraju, jego siłą ekonomiczną i stopniem zwartości społeczeństwa. Stopniowa odbudowa pozycji Polski jako równoprawnego partnera na arenie międzynarodowej następowała równolegle do normalizacji sytuacji wewnętrznopolitycznej, postępu procesu porozumienia narodowego oraz poprawy sytuacji gospodarczej. Przywrócone zostało miejsce Polski, należne jej we wspólnocie państw socjalistycznych. Polska staje się ponownie ważnym partnerem w dialogu Wschód-Zachód, przyczyniając się do kształtowania pokojowego współistnienia na naszym kontynencie. Stabilizacja wewnętrzna Polski Ludowej sprzyja odbudowie klimatu współpracy międzynarodowej.

Naszym priorytetowym zadaniem na arenie międzynarodowej był i pozostaje rozwój wszechstronnych stosunków z państwami socjalistycznymi, zwłaszcza ze Związkiem Radzieckim. Nabiera on szczególnego znaczenia na tle rozwoju społeczno-gospodarczego naszego kraju. Wiąże się z tym potrzeba dalszych działań na rzecz umacniania Układu Warszawskiego i rozwoju integracji gospodarczej w ramach Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Korzystne warunki dla rozwoju tych stosunków tworzą ogromne przemiany zachodzące obecnie w Związku Radzieckim, zbieżne z procesami reform i pogłębiania demokracji socjalistycznej w Polsce. Sprawą o najwyższej randze jest wykorzystanie tych warunków dla nasycenia stosunków polsko-radzieckich nowymi treściami i formami współpracy we wszystkich dziedzinach.

Wykorzystując zbieżność poglądów i interesów w podstawowych sprawach rozbrojenia i bezpieczeństwa międzynarodowego, będziemy poszukiwać nowych form współdziałania z państwami rozwijającymi się.

Jesteśmy otwarci na współpracę z państwami zachodnimi. Decyzję o zniesieniu restrykcji przez rząd Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej traktujemy jako spełnienie podstawowego warunku umożliwiającego powrót do procesu normalizacji stosunków i wyrażamy przekonanie, że będzie miał on charakter rzeczywisty, a nie formalny. Dzięki konsekwentnej polityce naszego państwa stało się możliwe wejście w nowy etap stosunków z państwami zachodnimi. W polityce tej opowiadamy się za normalizacją stosunków w oparciu o powszechnie uznane zasady prawa międzynarodowego, przy stanowczym odrzucaniu wszelkich prób mieszania się w nasze wewnętrzne sprawy.

Podstawą pokoju w Europie jest uznawanie ukształtowanych po II wojnie światowej realiów terytorialno-politycznych, potwierdzonych w Akcie końcowym Konferencji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. Polska opowiada się za pełnym ich poszanowaniem, zgodnie z zaciągniętymi zobowiązaniami międzynarodowymi, jako jednej z podstaw bezpieczeństwa europejskiego, rozwijania współpracy i tworzenia nowych wartości w procesie poszukiwania tego, co łączy i jest wspólne w Europie. Sejm wypowiada się przeciwko występującym jeszcze, zwłaszcza w Republice Federalnej Niemiec, tendencjom rewizjonistycznym.

Przed polską polityką zagraniczną stoją obecnie nowe trudne zadania. Wiążą się one ze wzrostem znaczenia czynników ekonomicznych i technologicznych w stosunkach międzynarodowych oraz z narastającą współzależnością krajów, niezależnie od różnic ustrojowych. Informacja Rządu świadczy, że w węzłowych zadaniach polityki zagranicznej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w należyty sposób wyciągnięte zostały wnioski praktyczne wynikające z tych prawidłowości rozwoju. Sejm wnioski te aprobuje.

Sejm podkreśla wagę działań polskiej służby zagranicznej mających na celu ochronę interesów państwa polskiego i jego obywateli oraz zapewnienie skutecznej opieki nad polskimi obywatelami za granicą. Zwraca również uwagę na konieczność nasilania wysiłków mających na celu kształtowanie właściwego obrazu Polski w świecie oraz propagowanie polskiej kultury i nauki.

Sejm z zadowoleniem stwierdza, że w ostatnim okresie rozszerzyło się porozumienie narodowe w kwestiach polityki zagranicznej. Wysoko ocenia udział Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej i sojuszniczych stronnictw politycznych, Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego, związków zawodowych oraz organizacji społecznych i kościołów w realizacji zadań polityki zagranicznej.

Działalność międzynarodowa Sejmu, szczególnie widoczna w ostatnim okresie, skutecznie wspiera realizację podstawowych zadań polityki zagranicznej naszego państwa i tworzy sprzyjającą atmosferę oraz dodatkowe impulsy w poszerzaniu i wzbogacaniu współpracy bilateralnej z innymi krajami.

Sejm wnosi również liczący się wkład w rozwijanie wielostronnych stosunków parlamentarnych na rzecz podejmowania wspólnych wysiłków przy rozwiązywaniu globalnych problemów współczesnego świata.

Sejm wyraża przekonanie, że parlamenty, jako najszersze reprezentacje narodowe, umacniając wspólne europejskie dziedzictwo, szanując istniejące różnice, mogą i powinny wnosić coraz większy wkład w ożywianie i umacnianie ogólnoeuropejskich procesów odprężeniowych i pokojowej współpracy w imię budowania pomyślnej przyszłości naszego kontynentu. Sejm poprzez dalszą aktywizację swoich kontaktów na arenie międzynarodowej będzie nadal wnosił wkład w umocnienie pozycji Polski.

Sejm Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej zwraca się do społeczeństwa o udzielenie poparcia dla działań Polski na arenie międzynarodowej, służących poprawie klimatu, budowie międzynarodowego zaufania i współpracy, umacnianiu pokoju na świecie, bezpieczeństwu i dobru całego narodu. Silna, stabilna, socjalistyczna Polska jest ważnym czynnikiem umocnienia pokoju światowego.