Podwyższenie uposażenia podstawowego pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia... - M.P.1966.73.341 - OpenLEX

Podwyższenie uposażenia podstawowego pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i spełniających warunki określone dla specjalistów.

Monitor Polski

M.P.1966.73.341

Akt utracił moc
Wersja od: 1 października 1966 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 5 grudnia 1966 r.
w sprawie podwyższenia uposażenia podstawowego pracowników z wyższym wykształceniem zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia i spełniających warunki określone dla specjalistów.

Na podstawie art. 24 i 31 ust. 2 ustawy z dnia 28 października 1948 r. o zakładach społecznych służby zdrowia i planowej gospodarce w służbie zdrowia (Dz. U. Nr 55, poz. 434 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 maja 1966 r. w sprawie uposażenia lekarzy, lekarzy dentystów oraz innych pracowników z wyższym wykształceniem, zatrudnionych w zakładach społecznych służby zdrowia (Dz. U. Nr 20, poz. 122) zarządza się, co następuje:
1.
Stawki miesięcznego uposażenia podstawowego określone dla lekarzy będących specjalistami I i II stopnia, a pobierane przez innych pracowników z wyższym wykształceniem, wykonujących w zakładach społecznych służby zdrowia czynności z zakresu analityki, podwyższa się:
1)
o 200 zł dla pracowników spełniających warunki określone dla specjalistów I stopnia oraz
2)
o 300 zł dla pracowników spełniających warunki określone dla specjalistów II stopnia.
2.
W razie zatrudnienia pracownika w wymiarze mniejszym lub większym od pełnego etatu - kwota dodatkowego wynagrodzenia określonego w ust. 1 ulega odpowiedniemu zmniejszeniu lub zwiększeniu.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 października 1966 r.