Podwyższenie cen skupu mleka.

Monitor Polski

M.P.1978.29.106

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1978 r.

UCHWAŁA Nr 128
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 sierpnia 1978 r.
w sprawie podwyższenia cen skupu mleka.

W celu zwiększenia produkcji i skupu mleka, na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustaleniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Podwyższa się z dniem 1 września 1978 r. cenę skupu mleka średnio o 0,50 zł za 1 litr.
2.
Ustala się następujące ceny skupu mleka klasy podstawowej (klasa "B"):
WyszczególnienieCena w złotych
okres zimowy

1.XI–30.IV

okres letni

1.V–31.X

za jednostkę tłuszczu1,301,15
za białko w 1 litrze mleka1,351,10
3.
W skupie mleka zaliczonego do klasy "A" stosuje się cenę wyższą o 0,75 zł za 1 litr od ceny ustalonej w ust. 2; w skupie mleka zaliczonego do klasy "C" stosuje się cenę niższą o 0,70 zł za 1 litr od ceny ustalonej w ust. 2.
Minister Finansów uwzględni w wykonaniu budżetu Państwa skutki finansowe wynikające ze zmiany cen skupu mleka.
W uchwale nr 154 Rady Ministrów z dnia 13 lipca 1976 r. w sprawie cen skupu produktów rolnych, cen niektórych środków produkcji dla rolnictwa oraz materiałów budowlanych (Monitor Polski z 1976 r. Nr 30, poz. 131 i z 1978 r. Nr 22, poz. 76) skreśla się § 4 ust. 6 i załącznik nr 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1978 r.