Podstawa i sposób naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Monitor Polski

M.P.1989.26.207

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 listopada 1990 r.

UCHWAŁA Nr 114
RADY MINISTRÓW
z dnia 31 lipca 1989 r.
w sprawie podstawy i sposobu naliczania dywidendy od przedsiębiorstw państwowych wykonujących w całości lub w części zadania na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa.

Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. Nr 3, poz. 10) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
Uchwała dotyczy przedsiębiorstw wytwarzających według specjalnych warunków technicznych, na podstawie odrębnych przepisów, uzbrojenie, sprzęt wojskowy, artykuły kwatermistrzowskie oraz podzespoły, elementy i części zamienne do tych wyrobów oraz przedsiębiorstw podległych Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Spraw Wewnętrznych, wykonujących remonty wymienionych wyrobów.
 
1.
Dywidendę nalicza się zgodnie z przepisami art. 12 ust. 2 i art. 14 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o gospodarce finansowej przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. z 1990 r. Nr 26, poz. 152), z tym że jej wysokość koryguje się w sposób określony w ust. 2 lub 3.
2.
Dywidendę zmniejsza się o kwotę wynikającą z jej przemnożenia przez wskaźnik udziału wartości początkowej maszyn i urządzeń (grupa 3-6 Klasyfikacji rodzajowej środków trwałych), przeznaczonych na potrzeby produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na remonty wyrobów wymienionych w § 1, w ogólnej wartości początkowej maszyn i urządzeń przedsiębiorstwa.
3.
W przedsiębiorstwach, w których te same maszyny i urządzenia są wykorzystywane jednocześnie do produkcji na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa oraz na remonty wyrobów wymienionych w § 1 i do celów innej produkcji, dywidendę zmniejsza się o kwotę wynikającą z jej przemnożenia przez wskaźnik ustalony w wysokości odpowiadającej udziałowi wartości produkcji sprzedanej na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa w ogólnej wartości produkcji sprzedanej przedsiębiorstwa, obliczonych w cenach nie zawierających podatku obrotowego.
4.
Wskaźnik, o którym mowa w ust. 2 i 3, ustala przedsiębiorstwo na dany rok. Korekta wskaźnika i korekta naliczenia dywidendy za dany rok może nastąpić w ramach weryfikacji rocznego sprawozdania finansowego przedsiębiorstwa.
1.
Przedsiębiorstwa, o których mowa w § 1, wpłacają dywidendę w trybie i w terminach określonych w przepisach dla innych przedsiębiorstw państwowych.
2.
Deklarację o wysokości funduszu założycielskiego oraz wysokości należnej dywidendy za rok 1989 przedsiębiorstwa są obowiązane złożyć w terminie do dnia 28 sierpnia 1989 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z tym że jej przepisy stosuje się od dnia 1 stycznia 1989 r.
1 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 uchwały nr 183 z dnia 22 listopada 1990 r. (M.P.90.44.343) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 listopada 1990 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 uchwały nr 183 z dnia 22 listopada 1990 r. (M.P.90.44.343) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 30 listopada 1990 r.