Monitor Polski

M.P.2016.1106

| Akt nienormatywny
Wersja od: 15 listopada 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA CYFRYZACJI 1
z dnia 3 listopada 2016 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383 i 1250) ogłasza się, co następuje:
§  1. Rada Ministrów w dniu 27 września 2016 r. podjęła uchwałę nr 117/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia programu rozwoju "Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa", która weszła w życie z dniem podjęcia.
§  2. Zmienioną treść programu, o którym mowa w § 1, stosuje się od dnia 27 września 2016 r.
§  3. Zmieniona treść programu, o którym mowa w § 1, została zamieszczona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministra Cyfryzacji pod adresem: http://mc.bip.gov.pl, w zakładce "Programy realizowane w MC".
1 Minister Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - informatyzacja, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1910 i 2090).