Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku".

Monitor Polski

M.P.2015.1113

| Akt nienormatywny
Wersja od: 20 listopada 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1
z dnia 6 listopada 2015 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
Rada Ministrów w dniu 30 października 2015 r. podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Budowa Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku", zwanego dalej "Programem".
Zmiana Programu stosowana jest od dnia 14 listopada 2015 r.
Treść zmienionego Programu zamieszcza się na stronie internetowej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod adresem http://bip.mkidn.gov.pl, w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".
1 Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1258).