§ 3. - Podjęcie przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Monitor Polski

M.P.2019.206

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 lutego 2019 r.
§  3. 
Treść zmienionego Programu, o którym mowa w § 1, została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w zakładce "Legislacja" w części "Programy wieloletnie".