Monitor Polski

M.P.2017.42

| Akt nienormatywny
Wersja od: 19 stycznia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 11 stycznia 2017 r.
w sprawie podjęcia przez Radę Ministrów uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383, 1250, 1948 i 1954 oraz z 2017 r. poz. 5) ogłasza się, że:
1) Rada Ministrów podjęła w dniu 24 listopada 2016 r. uchwałę nr 143/2016 zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Ochrona i zarządzanie krajowymi zasobami genetycznymi zwierząt gospodarskich w warunkach zrównoważonego użytkowania";
2) uchwała, o której mowa w pkt 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod adresem: http://www.minrol.gov.pl w zakładce: Informacje Branżowe/Programy wieloletnie;
3) uchwałę, o której mowa w pkt 1, stosuje się od dnia 24 listopada 2016 r.
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 1906).