Monitor Polski

M.P.2015.990

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2015 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI 1
z dnia 25 września 2015 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020"

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
§  1. Rada Ministrów w dniu 18 sierpnia 2015 r. podjęła uchwałę nr 146/2015 w sprawie ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą "Oświęcimski strategiczny program rządowy - Etap V 2016-2020", zwanego dalej "Programem".
§  2. Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r.
§  3. Treść Programu została zamieszczona na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji pod adresem: http://mac.bip.gov.pl, w zakładce "Programy".
1 Minister Administracji i Cyfryzacji kieruje działem administracji rządowej - administracja publiczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Administracji i Cyfryzacji (Dz. U. poz. 1254).