Monitor Polski

M.P.2018.227

| Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 14 lutego 2018 r.
o podjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, co następuje:
§  1.  Rada Ministrów w dniu 19 grudnia 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie Rządowego Programu Przeciwdziałania Korupcji na lata 2018-2020, zwanego dalej "Programem".
§  2.  Uchwała w sprawie wprowadzenia Programu została ogłoszona w dniu 5 stycznia 2018 r. w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski", poz. 12 i weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
§  3.  Treść Programu znajduje się w Dzienniku Urzędowym, o którym mowa w § 2.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. poz. 97 i 225).