Monitor Polski

M.P.2016.427

| Akt nienormatywny
Wersja od: 9 maja 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 19 kwietnia 2016 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej

Na podstawie art. 19 ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2016 r. poz. 383) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 2 marca 2016 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2016) 1297 zmieniającą decyzję K(2007) 4568 w sprawie przyjęcia Programu Operacyjnego "Rozwój Polski Wschodniej" w ramach pomocy wspólnotowej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji w Polsce;
2) zmieniony Program Operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 3 marca 2016 r., tj. od dnia otrzymania notyfikacji decyzji, o której mowa w pkt 1;
3) treść zmienionego Programu Operacyjnego, o którym mowa w pkt 1, została zamieszczona na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: www.polskawschodnia.2007-2013.gov.pl, w zakładce Prawo i dokumenty.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).