Monitor Polski

M.P.2016.103

| Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lutego 2016 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU 1
z dnia 22 stycznia 2016 r.
o podjęciu przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmiany Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

Na podstawie art. 20 ust. 3b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2014 r. poz. 1649, z późn. zm.) ogłasza się, co następuje:
1) w dniu 4 grudnia 2015 r. Komisja Europejska podjęła decyzję nr C(2015)8898 zmieniającą decyzję Komisji C(2007)5084 w sprawie przyjęcia programu operacyjnego w ramach pomocy wspólnotowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego objętego celem Konwergencji dla regionu Zachodniopomorskiego w Polsce (CCI 2007PL161PO016);
2) zmieniony program operacyjny, o którym mowa w pkt 1, jest stosowany od dnia 7 grudnia 2015 r. - od dnia otrzymania notyfikacji decyzji nr C(2015)8898.
1 Minister Rozwoju kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju (Dz. U. poz. 1895).