Monitor Polski

M.P.2017.1209

| Akt nienormatywny
Wersja od: 27 grudnia 2017 r.

KOMUNIKAT
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 12 grudnia 2017 r.
w sprawie podjęcia przez Komisję Europejską decyzji zatwierdzającej zmianę Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020

Na podstawie art. 14e ust. 7 i 8 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2017 r. poz. 1376 i 1475) ogłasza się, że:
1) w dniu 23 października 2017 r. decyzją wykonawczą nr C(2017)6994 Komisja Europejska przyjęła zmienioną Umowę Partnerstwa na lata 2014-2020;
2) Umowa Partnerstwa, o której mowa w pkt 1, została opublikowana na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo Rozwoju: http://www.mr.gov.pl oraz na portalu: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl w dziale Zapoznaj się z prawem i dokumentami.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz.U. poz. 2331).