Podanie do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

Monitor Polski

M.P.2006.71.715

Akt indywidualny
Wersja od: 17 października 2006 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
z dnia 6 października 2006 r.
o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu, stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701, z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600, z 2002 r. Nr 14, poz. 128, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 765, Nr 153, poz. 1271 i Nr 175, poz. 1434, z 2003 r. Nr 44, poz. 390 i Nr 99, poz. 921, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 oraz z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 170, poz. 1218) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Sąd Apelacyjny w Warszawie, V Wydział Lustracyjny, prawomocnym orzeczeniem z dnia 24 maja 2005 r. w sprawie V AL 20/04 stwierdził, że:

Lech Łabacz s. Tadeusza, urodzony 6 listopada 1950 r. w Starych Siołkowicach, złożył niezgodne z prawdą oświadczenie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne.