Podanie do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

Monitor Polski

M.P.2001.10.164

| Akt indywidualny
Wersja od: 30 marca 2001 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA SĄDU APELACYJNEGO W WARSZAWIE
z dnia 26 marca 2001 r.
o podaniu do publicznej wiadomości prawomocnego orzeczenia Sądu stwierdzającego niezgodność z prawdą oświadczenia osoby lustrowanej.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600) podaje się do publicznej wiadomości, co następuje:
Sąd Apelacyjny w Warszawie V Wydział Lustracyjny prawomocnym orzeczeniem z dnia 14 listopada 2000 r. w sprawie V AL. 47/00 stwierdził, że Bronisław Zabłocki s. Wawrzyńca, ur. 24 listopada 1924 r. w Nowym Polu - złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, o którym mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 kwietnia 1997 r. o ujawnieniu pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w latach 1944-1990 osób pełniących funkcje publiczne (Dz. U. z 1999 r. Nr 42, poz. 428, Nr 57, poz. 618, Nr 62, poz. 681 i Nr 63, poz. 701 oraz z 2000 r. Nr 43, poz. 488 i Nr 50, poz. 600), przy czym przyjął, iż składając je działał w nieusprawiedliwionym błędzie co do sprzeczności złożonego oświadczenia z normą art. 2 ust. 1 pkt 4 wyżej wymienionej ustawy.