Monitor Polski

M.P.1961.18.88

| Akt utracił moc
Wersja od: 28 lutego 1961 r.

ZARZĄDZENIE Nr 25
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 lutego 1961 r.
o poborze w 1961 r.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 35 ust. 4 ustawy z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. Nr 14, poz. 75) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 2 maja do dnia 30 czerwca 1961 r. prezydia wojewódzkich i powiatowych (miejskich w miastach stanowiących powiaty miejskie, a w miastach wyłączonych z województw - dzielnicowych) rad narodowych przeprowadzą za pośrednictwem wojewódzkich i powiatowych komisji poborowych i przy współudziale dowódców okręgów wojskowych, wojskowych komendantów wojewódzkich i rejonowych oraz prezydiów rad narodowych niższych stopni, pobór (pobór główny) mężczyzn:
1) urodzonych w 1941 r.,
2) urodzonych w latach 1940, 1939 i 1938, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, utrzymywanie rodziny, wykonywanie zawodu i pobieranie nauki w szkołach średnich,
3) urodzonych w latach 1940, 1939, 1938, 1937 i 1936, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na odbywanie studiów w szkołach wyższych,
4) urodzonych w latach 1940, 1939 i 1938, którzy:
a) podczas poboru w roku 1960 zostali przeznaczeni do odbycia zasadniczej służby wojskowej, lecz nie powołano ich do tej służby przed rozpoczęciem poboru w 1961 r.,
b) w ubiegłych latach zostali zaliczeni do ponadkontyngentu, jeżeli zostaną wezwani do poboru w drodze wezwania imiennego,
5) bez względu na rok urodzenia, którzy:
a) zostali w 1960 r. zwolnieni z zasadniczej służby wojskowej z powodu uznania ich za jedynych żywicieli rodzin, jeżeli nie zostali przeniesieni do rezerwy,
b) byli obowiązani stawić się do poboru, lecz z jakichkolwiek powodów nie dopełnili tego obowiązku i dotychczas nie mają ustalonego stopnia zdolności do służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
§  2. Stawieniu się do poboru głównego w 1961 r. podlegają również mężczyźni urodzeni w latach 1942 i 1943 (przedpoborowi), którzy zgłoszą się ochotniczo:
1) do służby wojskowej w charakterze uczniów oficerskich szkół zawodowych albo słuchaczy akademii wojskowych,
2) do odbycia zasadniczej służby wojskowej, jeżeli posiadają wykształcenie w zakresie co najmniej 7 klas szkoły podstawowej, są stanu wolnego i nie posiadają na utrzymaniu rodziny.
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.