Monitor Polski

M.P.1957.54.339

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lipca 1957 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 2 lipca 1957 r.
o poborze w 1957 r.

Na podstawie art. 21 ust. 1, art. 27 ust. 2, art. 28 ust 2, art. 29 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1950 r. o powszechnym obowiązku wojskowym (Dz. U. z 1950 r. Nr 6, poz. 46, z 1951 r. Nr 4, poz. 25 i Nr 22, poz. 172, z 1953 r. Nr 27, poz. 104 oraz z 1955 r. Nr 6, poz. 37 i Nr 32, poz. 189) zarządza się, co następuje:
§  1. W okresie od dnia 10 września do dnia 15 października 1957 r. rejonowe i wojewódzkie komisje poborowe przeprowadzą pobór mężczyzn urodzonych:
1) w roku 1937;
2) w latach 1936, 1935, 1934 i 1933, którzy dotychczas korzystali z odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na:
a) stan zdrowia (czasową niezdolność do służby wojskowej),
b) utrzymywanie rodziny,
c) odbywanie studiów,
d) wykonywanie zawodu;
3) w latach 1936, 1935, 1934 i 1933, zaliczonych do ponadkontyngentu;
4) mężczyzn bez względu na rok urodzenia, którzy z jakichkolwiek powodów nie stawali dotychczas do poboru i nie mają ustalonego stopnia zdolności do służby wojskowej, a nie ukończyli 50 lat życia.
§  2.
1. Poborowych wymienionych w § 1 pkt 1 i 2, uznanych za zdolnych do odbycia zasadniczej służby wojskowej, którzy nie posiadają warunków do odroczenia im tej służby w 1957 r., należy powołać do odbycia zasadniczej służby wojskowej za pomocą kart powołania.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do poborowych ponadkontyngentowych roczników 1936, 1935, 1934 i 1933 oraz mężczyzn wymienionych w § 1 pkt 4, którzy nie ukończyli 28 lat życia.
§  3.
1. Odroczeń zasadniczej służby wojskowej na okres jednego roku należy udzielić poborowym w 1957 r. ze względu na:
1) stan zdrowia (czasową niezdolność do służby wojskowej) - z urzędu;
2) utrzymywanie rodziny, na wniosek prezydium rady narodowej miejskiej, dzielnicowej i gromadzkiej lub osiedla, zaopiniowany przez prezydium właściwej powiatowej rady narodowej;
3) odbywanie studiów określonych w osobnym zarządzeniu Ministra Obrony Narodowej - na podstawie indywidualnych zaświadczeń wystawionych przez właściwe zakłady naukowe;
4) wykonywanie zawodu, w zakresie ustalonym osobnym zarządzeniem Ministra Obrony Narodowej - na podstawie indywidualnych wniosków przedłożonych przez właściwe dyrekcje (zarządy) zakładów pracy.
2. Wnioski i zaświadczenia w sprawie odroczenia zasadniczej służby wojskowej ze względu na utrzymywanie rodziny i odbywanie studiów powinny być wniesione do wojskowej komendy rejonowej lub rejonowej komisji poborowej najpóźniej w dniu wyznaczonym danemu poborowemu do stawienia się do poboru.
3. Wnioski o odroczenie zasadniczej służby wojskowej ze względu na wykonywanie zawodu powinny być wniesione przez kierowników (dyrektorów) przedsiębiorstw, zakładów i instytucji do wojskowej komendy rejonowej najpóźniej w terminie do dnia 10 września 1957 r.
§  4. Poborowych, stale urzędujących członków prezydiów rad narodowych wszystkich stopni, należy zaliczyć do ponadkontyngentu i nie powoływać do odbycia zasadniczej służby wojskowej przez okres sprawowania urzędu członka prezydium.
§  5. Poborowych-duchownych i zakonników oraz uczniów seminariów duchownych wyznań prawnie uznanych należy bez poddawania przeglądowi lekarskiemu zaliczyć do ponadkontyngentu.
§  6. Szczegółowe zarządzenie o przeprowadzeniu poboru i powołaniu do odbycia zasadniczej służby wojskowej wyda Szef Sztabu Generalnego.
§  7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.