Monitor Polski

M.P.1990.4.36

| Akt utracił moc
Wersja od: 12 lutego 1990 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 25 stycznia 1990 r.
w sprawie pierwszeństwa z imprez organizowanych przez Międzynarodowe Targi Poznańskie.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1984 r. Nr 33, poz. 177 oraz z 1987 r. Nr 21, poz. 123 i Nr 33, poz. 181), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego:
1) w Poznaniu w Polsce:
a) na Targach Krajowych "Wiosna-90", odbywających się w okresie od dnia 13 marca do dnia 16 marca 1990 r.,
b) na imprezie pn. "Infosystem" - Międzynarodowe Targi Elektroniki, Telekomunikacji i Techniki Komputerowej, odbywającej się w okresie od dnia 8 kwietnia do dnia 12 kwietnia 1990 r.,
c) na imprezie pn. "Salmed" - Międzynarodowy Salon Medyczny, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 28 kwietnia 1990 r.,
d) na imprezie pn. "Intermasz" - Międzynarodowy Salon Maszyn Włókienniczych, Odzieżowych i Obuwniczych, odbywającej się w okresie od dnia 24 kwietnia do dnia 28 kwietnia 1990 r.,
e) na imprezie pn. "Polskie Meble" - Proeksportowa Wystawa Polskich Mebli, odbywającej się w okresie od dnia 2 maja do dnia 7 maja 1990 r.,
f) na imprezie pn. "Drema" - Międzynarodowy Salon Maszyn i Narzędzi do Obróbki Drewna, odbywającej się w okresie od dnia 4 maja do dnia 8 maja 1990 r.,
g) na "62 Międzynarodowych Targach Poznańskich", odbywających się w okresie od dnia 10 czerwca do dnia 17 czerwca 1990 r.,
h) na Targach Krajowych "Jesień-90", odbywającej się w okresie od dnia 4 września do dnia 7 września 1990 r.,
i) na imprezie pn. "Polagra" - Międzynarodowe Targi Rolno-Przemysłowe, odbywającej się w okresie od dnia 4 października do dnia 9 października 1990 r.,
j) na imprezie pn. "Kooperacja" - Międzynarodowe Targi Drobnego Przemysłu i Rzemiosła, odbywającej się w okresie od dnia 23 października do dnia 26 października 1990 r.,
k) na imprezie pn. "Poleko" - Międzynarodowa Wystawa Ekologiczna, odbywającej się w okresie od dnia 21 listopada do dnia 24 listopada 1990 r.,
l) na imprezie pn. "Interart" - Międzynarodowe Targi Sztuki, odbywającej się w okresie od dnia 25 listopada do dnia 2 grudnia 1990 r.,
2) w Łodzi w Polsce - na imprezie pn. "Interfashion" - Międzynarodowe Targi Odzieży, Tkanin, Dziewiarstwa i Wyrobów Skórzanych, odbywającej się w okresie od dnia 11 czerwca do dnia 17 czerwca 1990 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych imprezach w wymienionych wyżej okresach.

2. Wystawienie wzoru zdobniczego na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3. Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na imprezach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
§  2.
1. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 12 listopada 1984 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 179) oraz w § 2 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3. Przyznanie pierwszeństwa w wypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 11 i 12 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z dnia 20 czerwca 1985 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 143 i z 1988 r. Nr 17, poz. 144).
§  3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.