Pierwszeństwo do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.

Monitor Polski

M.P.1994.6.58

Akt utracił moc
Wersja od: 3 lutego 1994 r.

ZARZĄDZENIE
PREZESA URZĘDU PATENTOWEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 20 stycznia 1994 r.
w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru zdobniczego oraz prawa z rejestracji znaku towarowego w razie wystawienia wynalazku lub wzoru na targach organizowanych przez Wrocławskie Przedsiębiorstwo HALA LUDOWA w roku 1994 albo w razie zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na tych targach w roku 1994.

Na podstawie art. 24 ust. 2 i art. 82 ustawy z dnia 19 października 1972 r. o wynalazczości (Dz. U. z 1993 r. Nr 26, poz. 117), art. 12 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 31 stycznia 1985 r. o znakach towarowych (Dz. U. Nr 5, poz. 17, z 1989 r. Nr 35, poz. 192 i z 1993 r. Nr 10, poz. 46), w związku z § 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 1963 r. w sprawie ochrony wzorów zdobniczych (Dz. U. Nr 8, poz. 45) zarządza się, co następuje:
1.
Wystawienie wynalazku lub wzoru użytkowego we Wrocławiu w Polsce:
1)
na targach pn. Targi Dolnośląskie, odbywających się w okresie od dnia 17 lutego do dnia 20 lutego 1994 r.,
2)
na targach pn. Międzynarodowe Targi Budownictwa TARBUD, odbywających się w okresie od dnia 17 marca do dnia 20 marca 1994 r.,
3)
na targach pn. Międzynarodowe Targi Turystyki i Sportu REKREACJA '94, odbywających się w okresie od dnia 26 marca do dnia 28 marca 1994 r.,
4)
na targach pn. Targi Rolno-Przemysłowe Kwiatów i Roślin Ozdobnych TARAGRA '94, odbywających się w okresie od dnia 5 maja do dnia 8 maja 1994 r.,
5)
na targach pn. Targi Sztuki Cmentarnej, odbywających się w okresie od dnia 3 września do dnia 5 września 1994 r.,
6)
na targach pn. Polsko-Niemieckie Targi Wielobranżowe KOOPERACJA-HANDEL '94, odbywających się w okresie od dnia 29 września do dnia 2 października 1994 r.,
7)
na targach pn. Targi Elektroniki, Elektrotechniki i Telekomunikacji TAREL '94, odbywających się w okresie od dnia 10 listopada do dnia 11 listopada 1994 r.,
8)
na targach pn. Targi Instalacji i Wyposażenia Mieszkań TARDOM '94, odbywających się w okresie od dnia 24 listopada do dnia 27 listopada 1994 r.,

daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, zwanym dalej "Urzędem Patentowym", patentu na wynalazek lub prawa ochronnego na wzór użytkowy z pierwszeństwem według daty ich wystawienia na tych targach w wymienionych wyżej okresach.

2.
Wystawienie wzoru zdobniczego na targach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania w Urzędzie Patentowym rejestracji wzoru zdobniczego z pierwszeństwem według daty jego wystawienia.
3.
Zamieszczenie znaku towarowego na towarze wystawionym na targach określonych w ust. 1 daje prawo do uzyskania rejestracji znaku towarowego z pierwszeństwem według daty wystawienia towaru.
1.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 1, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 15 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 marca 1993 r. w sprawie ochrony wynalazków i wzorów użytkowych (Monitor Polski Nr 18, poz. 179) oraz w § 1 ust. 2 załącznika do tego zarządzenia.
2.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 2, następuje z zachowaniem warunków określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 1963 r. w sprawie pierwszeństwa do uzyskania patentu na wynalazek albo rejestracji wzoru użytkowego, wzoru zdobniczego lub znaku towarowego w przypadkach wystawienia wynalazku i wzoru na wystawie publicznej w Polsce lub za granicą albo zamieszczenia znaku towarowego na towarze wystawionym na takiej wystawie (Dz. U. Nr 23, poz. 133, z 1972 r. Nr 54, poz. 351 i z 1985 r. Nr 33, poz. 147).
3.
Przyznanie pierwszeństwa w przypadkach, o których mowa w § 1 ust. 3, następuje z zachowaniem warunków określonych w § 12 i 13 zarządzenia Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 września 1992 r. w sprawie ochrony znaków towarowych (Monitor Polski Nr 31, poz. 217).
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.