Monitor Polski

M.P.1989.22.161

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 lipca 1990 r.

UCHWAŁA
SENATU POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ
z dnia 4 lipca 1989 r.
w sprawie organów Senatu.

Art.  1.

Organami Senatu są:

1) Marszałek Senatu,
2) Prezydium Senatu,
3) komisje Senatu.
Art.  2.

Prezydium Senatu tworzą Marszałek, trzej wicemarszałkowie Senatu i trzej senatorowie.

Art.  3.
1. Marszałka, wicemarszałków i senatorów wchodzących w skład Prezydium wybiera Senat, podejmując uchwałę bezwzględną większością głosów, w jawnym głosowaniu nad każdym z kandydatów odrębnie.
2. Jeżeli pierwsze głosowanie nie da wyników, wybór następuje zwykłą większością głosów.
Art.  4.
1. Marszałek Senatu:
1) stoi na straży praw i godności Senatu,
2) reprezentuje Senat na zewnątrz,
3) zwołuje posiedzenia Senatu, przewodniczy obradom i czuwa nad ich przebiegiem,
4) przewodniczy Prezydium Senatu i kieruje jego pracami,
5) czuwa nad prawidłowym stosowaniem regulaminu Senatu,
6) sprawuje pieczę nad spokojem i porządkiem na całym obszarze należącym do Senatu,
7) wnioskuje powołanie i odwołanie Szefa Kancelarii Senatu,
8) powołuje doradców Senatu,
9) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.
2. Marszałek Senatu podpisuje w imieniu Senatu oraz jego organów pisma wychodzące na zewnątrz.
Art.  5.

Prezydium Senatu:

1) ustala plany pracy Senatu,
2) czuwa nad terminowością prac Senatu i jego organów,
3) dokonuje wykładni przepisów regulaminu Senatu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej i Spraw Senatorskich,
4) ustala projekt porządku dziennego posiedzenia i przedstawia go Senatowi,
5) koordynuje działalność komisji oraz może zlecać im rozpatrzenie określonych spraw,
6) ustala zasady organizowania doradztwa Senatu i jego organów,
7) określa skład personalny i potrzeby etatowe i rzeczowe Kancelarii Senatu,
8) zatwierdza projekt budżetu Kancelarii Senatu,
9) podejmuje - na wniosek senatora - odpowiednie środki zmierzające do załatwienia interwencji, skargi lub wniosku,
10) podejmuje inne czynności wynikające z regulaminu Senatu.
Art.  6.

Wicemarszałkowie Senatu:

1) przewodniczą w zastępstwie Marszałka obradom Senatu,
2) sprawują w zastępstwie Marszałka funkcje zlecone im przez niego lub przez Prezydium.
Art.  7.
1. Komisje Senatu są organami powołanymi do rozważenia i opracowania spraw przekazanych im przez Senat.
2. Komisje opracowują regulaminy swojego działania.
Art.  8.
1. Senat powołuje komisje stałe dla określonego rodzaju spraw oraz inne komisje do poszczególnych spraw.
2. Przewodniczącego i członków komisji wybiera Senat.
Art.  9.
1. Przewodniczący odpowiada za prawidłowy bieg prac komisji.
2. Komisja wybiera ze swego grona zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
Art.  10.
1. 1 Ustanawia się następujące komisje stałe:
1) Gospodarki Narodowej,
2) Inicjatyw i Prac Ustawodawczych,
3) Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej,
4) Polityki Społecznej i Zdrowia,
5) Praw Człowieka i Praworządności,
6) Regulaminową i Spraw Senatorskich,
7) Samorządu Terytorialnego,
8) Spraw Emigracji i Polaków za Granicą,
9) Spraw Zagranicznych,
10) 2 Ochrony Środowiska,
11) 3 Rolnictwa.
2. Senat może powołać inne komisje stałe.
3. Rodzaj komisji i zakres ich działania określa Senat.
Art.  11.
1. Senat wybiera sześciu sekretarzy Senatu. Wybór odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej.
2. Sekretarze Senatu prowadzą listę mówców i protokoły posiedzeń Senatu, dokonują obliczania wyników głosowania i pełnią inne czynności zlecone przez Marszałka Senatu.
Art.  12.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą uchwałą stosuje się odpowiednio regulamin Sejmu.

Art.  13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

1 Art. 10 ust. 1 zmieniony przez art. 1 uchwały z dnia 28 lipca 1989 r. (M.P.89.26.206) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 28 lipca 1989 r.
2 Art. 10 ust. 1 pkt 10 dodany przez art. 1 uchwały z dnia 6 lipca 1990 r. (M.P.90.27.216) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 lipca 1990 r.
3 Art. 10 ust. 1 pkt 11 dodany przez art. 1 uchwały z dnia 6 lipca 1990 r. (M.P.90.27.216) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 6 lipca 1990 r.