Organizowanie i prowadzenie publicznych zabaw. - M.P.1969.35.267 - OpenLEX

Organizowanie i prowadzenie publicznych zabaw.

Monitor Polski

M.P.1969.35.267

Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1969 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 2 sierpnia 1969 r.
w sprawie organizowania i prowadzenia publicznych zabaw.

Na podstawie art. 2 ust. 2, art. 12 ust. 2, art. 20 i 21 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64) zarządza się, co następuje:
Zabawy publiczne nie obliczone na dochód, organizowane z okazji wydarzeń lub świąt o znaczeniu ogólnopaństwowym przez:
1)
państwowe jednostki organizacyjne,
2)
organizacje społeczne

- mogą się odbywać po uprzednim zgłoszeniu.

1.
Zgłoszenie powinno być doręczone w 2 egzemplarzach najpóźniej na 7 dni przed publiczną zabawą organowi do spraw wewnętrznych prezydium powiatowej (miejskiej miasta stanowiącego powiat, dzielnicowej w mieście wyłączonym z województwa) rady narodowej, właściwemu ze względu na miejsce, w którym zabawa ma się odbyć.
2.
Jeżeli na zabawie jest przewidziana sprzedaż napojów alkoholowych, zgłoszenie powinno być doręczone organowi, o którym mowa w ust. 1, najpóźniej na 14 dni przed zabawą.
3.
W razie przekazania - stosownie do przepisu art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 1968 r. o zezwoleniach na publiczną działalność artystyczną, rozrywkową i sportową (Dz. U. Nr 12, poz. 64) - wydawania zezwoleń na publiczne zabawy do zakresu działania biura gromadzkiej rady narodowej, organem właściwym do przyjmowania zgłoszeń na publiczne zabawy jest biuro gromadzkiej rady narodowej.
Zgłoszenie powinno zawierać:
1)
oznaczenie organizatora zabawy publicznej,
2)
imię i nazwisko, datę urodzenia i imiona rodziców, wykształcenie, wykonywany zawód oraz miejsce zamieszkania osoby odpowiedzialnej za zabawę,
3)
określenie miejscowości oraz lokalu lub placu, gdzie zamierza się zorganizować zabawę,
4)
datę oraz czas rozpoczęcia i trwania zabawy,
5)
określenie maksymalnej liczby uczestników zabawy,
6)
informację, czy będzie prowadzony bufet,
7)
jeżeli zabawa ma być połączona z konsumpcją alkoholu, zawiadomienie, że na zabawie jest przewidziana sprzedaż napojów alkoholowych,
8)
informację, jakie istnieją środki materialne i techniczne na zorganizowanie zabawy oraz czy pobierane będą opłaty wstępu i w jakiej wysokości,
9)
sposób podania informacji o zabawie do publicznej wiadomości.
1.
Organ właściwy do przyjmowania zgłoszeń może nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zabawy określić warunki i zgłosić zastrzeżenia, do których organizator zabawy obowiązany jest zastosować się.
2.
Niezgłoszenie warunków lub zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, oznacza, że zabawa może się odbyć zgodnie z treścią zgłoszenia.
Jeżeli zgłoszenie zawiera zawiadomienie, że na zabawie jest przewidziana sprzedaż napojów alkoholowych, organ właściwy do przyjmowania zgłoszeń, jeżeli nie zakaże sprzedaży napojów alkoholowych, wyda organizatorowi zabawy nie później niż na 7 dni przed jej rozpoczęciem zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia w celu przedłożenia organowi do spraw handlu prezydium właściwej rady narodowej przy ubieganiu się o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na tej zabawie.
Zezwolenie na zorganizowanie publicznej zabawy może być udzielone osobie pełnoletniej, posiadającej zdolność do czynności prawnych i dającej gwarancję zachowania wszelkich wymogów niezbędnych do odbycia zabawy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przepis ten stosuje się również do kierownika lub osoby przez niego wyznaczonej, gdy organizatorem zabawy jest osoba prawna lub jednostka nie posiadająca osobowości prawnej.
1.
Program każdej publicznej zabawy powinien być podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w miejscowości, w której zabawa ma się odbyć. Ogłoszenie powinno być również wywieszone przy wejściu do miejsca, w którym zabawa ma się odbyć, a także w miejscu sprzedaży biletów wstępu.
2.
Organizator zabawy obowiązany jest dostarczyć tekst ogłoszenia, przed jego podaniem do wiadomości, miejscowemu organowi właściwemu do udzielania zezwoleń lub przyjmowania zgłoszeń na publiczne zabawy nie później niż na 48 godzin przed zabawą.
3.
Tekst ogłoszenia powinien zawierać w szczególności:
1)
oznaczenie organizatora zabawy,
2)
nazwę zespołu muzycznego, a jeżeli zabawa połączona jest z występami artystycznymi - określenie charakteru występów,
3)
miejsce i czas rozpoczęcia i zakończenia zabawy,
4)
informację o cenie i miejscu sprzedaży biletów wstępu.
1.
O zmianie programu zabawy lub głównych wykonawców występów artystycznych należy niezwłocznie zawiadomić organ właściwy w myśl § 7 ust. 2 oraz ogłosić o tym publicznie w sposób wskazany w § 7 ust. 1.
2.
Osobom, które nabyły bilety wstępu przed zmianą programu, należy na ich żądanie zgłoszone przed rozpoczęciem zabawy zwrócić zapłaconą kwotę za zwrotem biletu wstępu.
Organ udzielający zezwoleń na publiczne zabawy (przyjmujący zgłoszenie) uprawniony jest do otrzymania 4 bezpłatnych biletów wstępu do dyspozycji kierownika organu.
Organ udzielający zezwolenia na publiczną zabawę (przyjmujący zgłoszenie) zawiadamia o wydanym zezwoleniu (przyjętym zgłoszeniu) właściwą jednostkę Milicji Obywatelskiej.
Organizator zabawy obowiązany jest zapewnić ład i porządek w miejscu zabawy.
1.
Organizator zabawy powinien zapewnić stałe działanie oświetlenia sztucznego w miejscu zabawy, w dojściach do tego miejsca, przy wszelkich występach i przeszkodach na drogach komunikacyjnych, a także wskazujące kierunek wyjścia.
2.
Organizator zabawy powinien przestrzegać, aby w miejscu zabawy instalacje i urządzenia elektryczne były niedostępne dla osób nie związanych z ich obsługą oraz aby nie zagrażały bezpieczeństwu ludzi i mienia.
3.
Organizator zabawy powinien zawiadomić pisemnie właściwą jednostkę straży pożarnej najpóźniej na 3 dni przed terminem o mającej się odbyć zabawie.
Przy każdym zmechanizowanym urządzeniu przeznaczonym do użytku uczestników zabawy powinna być umieszczona w miejscu widocznym instrukcja określająca sposób korzystania z tego urządzenia. Ponadto w miejscu zabawy powinna znajdować się odpowiednia obsługa zapewniająca prawidłowe działanie urządzeń zmechanizowanych oraz przestrzeganie przepisów instrukcji.
W miejscu zabawy powinna znajdować się apteczka pierwszej pomocy.
Pomieszczenia w budynku, w którym odbywa się zabawa, powinny posiadać wentylację zapewniającą wymaganą przepisami szczególnymi wymianę powietrza na osobę w ciągu godziny, a ogrzewanie tych pomieszczeń powinno być zgodne z ustaleniami odpowiedniej Polskiej Normy.
W miejscu zabawy organizator powinien zapewnić osobne ustępy dla mężczyzn i dla kobiet. Ilość oczek ustępowych powinna wynosić:
1)
po jednym oczku, jeżeli liczba uczestników nie przekracza 100 osób,
2)
jeżeli liczba uczestników przekracza 100 osób - po jednym oczku na każde 200 osób.
Przy urządzaniu zabawy w budynku organizator powinien przestrzegać, aby:
1)
liczba uczestników nie przekraczała liczby ustalonej w zezwoleniu (podanej w zgłoszeniu),
2)
drzwi wyjściowe z pomieszczenia, w którym ma się odbyć zabawa, otwierały się na zewnątrz i nie mogły być zamknięte w czasie zabawy na klucz, zasuwę lub w inny trwały sposób,
3)
na drogach ewakuacyjnych nie było żadnych przeszkód, schody zaś, stopnie, pochylnie, spoczniki nie były śliskie lub uszkodzone, a w razie pokrycia ich chodnikiem - aby zamocowanie chodnika było skuteczne,
4)
okna pomieszczeń, w których odbywa się zabawa, przystosowane były do otwierania z poziomu podłogi oraz aby uniemożliwione było trwałe zamknięcie okna okiennicami lub kratami.
Przy urządzaniu zabaw na wolnym powietrzu organizator powinien przestrzegać, aby miejsce zabawy:
1)
znajdowało się w odpowiedniej odległości od dróg komunikacyjnych o dużym nasileniu ruchu kołowego,
2)
było urządzone w miejscu o równej nawierzchni, bez rowów, wybojów, nagromadzonych kamieni lub innych przedmiotów,
3)
posiadało wejścia i wyjścia, jeżeli plac jest ogrodzony, odpowiednio oznaczone i przystosowane do szybkiego przepuszczania uczestników zabawy.
Organ udzielający zezwolenia może zezwolić na zabawę w miejscu nie odpowiadającym wymaganiom określonym w § 17 pkt 2-4 pod warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa publiczności.
Wstęp na zabawę i przebywanie na niej osób w stanie nietrzeźwym jest niedozwolone.
Organizator zabawy powołuje własną służbę porządkową w ilości określonej aktualnymi potrzebami. Służbę porządkową pełnią bileterzy, a w razie potrzeby osoby dodatkowo zatrudnione. O liczebności służby porządkowej organizator zabawy zawiadamia miejscową jednostkę Milicji Obywatelskiej. Służba porządkowa obowiązana jest ściśle współdziałać z Milicją Obywatelską.
Zadaniem służby porządkowej jest zabezpieczenie i przeciwdziałanie wszelkim usiłowaniom zakłócenia spokoju i porządku lub zagrożenia bezpieczeństwa publicznego.
Do osób naruszających spokój i porządek publiczny podczas zabawy służba porządkowa stosuje następujące środki:
1)
zwraca uwagę poszczególnym osobom,
2)
wzywa do zachowania spokoju lub porządku publicznego,
3)
usuwa z miejsca zabawy osoby zakłócające spokój lub porządek publiczny,
4)
przekazuje Milicji Obywatelskiej osoby, o których mowa w pkt 3.
Członkowie służby porządkowej powinni posiadać znaki odróżniające ich w sposób widoczny od pozostałych uczestników zabawy.
1.
Dzieci i młodzież mogą uczęszczać tylko na publiczne zabawy dla nich dozwolone.
2.
Organ udzielający zezwolenia na zabawę lub kierownik jednostki organizującej zabawę po uprzednim zgłoszeniu określa granice wieku dzieci i młodzieży do 16 lat, które mogą wziąć udział w danej zabawie.
1.
Dzieci i młodzież do 16 lat mogą uczestniczyć w zabawie:
1)
w wieku od 8 do 15 lat - do godziny 20,
2)
w wieku od 15 do 16 lat - do godziny 22.
2.
Dzieci i młodzież do 15 lat mogą uczęszczać na zabawy (ust. 1) tylko pod opieką rodziców, wychowawców lub innych osób dorosłych.
3.
Młodzież w wieku od 15 do 16 lat może uczęszczać na zabawy (ust. 1) trwające do godz. 22 tylko pod opieką rodziców, wychowawców lub innych osób dorosłych.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.