§ 8. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 8. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  8.
1.
Wojewodowie na podstawie ogólnych zasad określonych przez Ministra Rolnictwa w porozumienia z Ministrem Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska ustalą szczegółową organizację i zakres działania wojewódzkich zakładów weterynarii, uwzględniając zwłaszcza zadania gminnego (miejskiego) lekarza weterynarii.
2.
Minister Rolnictwa w porozumieniu z zainteresowanymi ministrami, wojewodami oraz zarządami właściwych organizacji spółdzielczych określi zasady współpracy jednostek organizacyjnych prowadzących hodowlę zwierząt gospodarskich z wojewódzkimi zakładami weterynarii w zakresie sprawowania opieki weterynaryjnej nad tymi zwierzętami.