§ 7. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej. - M.P.1975.22.137 - OpenLEX

§ 7. - Organizacja służby weterynaryjnej podległej terenowym organom administracji państwowej.

Monitor Polski

M.P.1975.22.137

Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1975 r.
§  7.
1.
Wojewódzkie zakłady weterynarii są zakładami budżetowymi rozliczającymi się z budżetem terenowym, a oddziały terenowe tych zakładów oddziałami zakładów budżetowych.
2.
Zasady wynagradzania oraz prawa i obowiązki pracowników wojewódzkich zakładów weterynarii regulują odrębne przepisy.