Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  7.
1. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
3) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu, w uzgodnieniu z przewodniczącym Zespołu, sporządza sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. Przewodniczący Zespołu przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do zatwierdzenia Radzie Ministrów najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.