Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 78
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 11 października 2011 r.
w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. Nr 89, poz. 590, z późn. zm. 1 ) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Rządowy Zespół Zarządzania Kryzysowego, zwany dalej "Zespołem", obraduje na posiedzeniach zwyczajnych albo nadzwyczajnych.
2. Posiedzenia zwyczajne zwołuje się raz na kwartał.
3. Posiedzenia nadzwyczajne:
1) zwołuje się w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowej;
2) mogą być zwoływane w przypadku możliwości wystąpienia sytuacji kryzysowej.
4. Posiedzenia zwyczajne oraz nadzwyczajne Zespołu zwołuje przewodniczący Zespołu lub wyznaczony przez niego zastępca przewodniczącego.
5. Posiedzenie nadzwyczajne może zostać zwołane przez wyznaczonego przez przewodniczącego członka Zespołu, w którego właściwości - wynikającej z kierowania danym działem administracji rządowej - pozostaje rodzaj sytuacji kryzysowej.
6. Wyznaczając zastępcę przewodniczącego Zespołu lub członka Zespołu, o którym mowa w ust. 5, do zwołania posiedzenia Zespołu, przewodniczący Zespołu upoważnia go jednocześnie do zaproszenia na posiedzenie Zespołu:
1) organów, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym, zwanej dalej "ustawą",
2) osób, o których mowa w art. 8 ust. 5 ustawy

- stosownie do potrzeb, w szczególności z uwzględnieniem rodzaju sytuacji kryzysowej lub zagadnień wymagających omówienia na posiedzeniu Zespołu.

7. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu przewodniczy temu posiedzeniu, chyba że na posiedzeniu jest obecny przewodniczący Zespołu.
8. Posiedzenia Zespołu odbywają się w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa, chyba że osoba zwołująca posiedzenie wskaże inne miejsce.
§  2.
1. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu, za pośrednictwem sekretarza Zespołu, zawiadamia o miejscu i terminie posiedzenia organy lub osoby zaproszone na to posiedzenie, nie później niż na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia zwyczajnego albo nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanego posiedzenia nadzwyczajnego.
2. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić terminy, o których mowa w ust. 1.
3. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu, za pośrednictwem sekretarza Zespołu, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o miejscu i terminie zwoływanego posiedzenia.
§  3. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu lub przewodniczący Zespołu może, z własnej inicjatywy lub na wniosek uczestniczącego w posiedzeniu członka Zespołu, zarządzić niejawny charakter posiedzenia.
§  4.
1. Zespół w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy, jednomyślnie podejmuje ustalenia.
2. Z posiedzenia Zespołu sekretarz Zespołu sporządza protokół ustaleń, zawierający pełne zestawienie rozstrzygnięć podjętych na posiedzeniu Zespołu.
3. Osoba przewodnicząca posiedzeniu Zespołu zatwierdza protokół ustaleń i przedstawia go niezwłocznie Radzie Ministrów.
4. Protokół ustaleń przechowuje się w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.
§  5.
1. Sekretarz Zespołu w uzgodnieniu z osobą przewodniczącą posiedzeniu Zespołu sporządza komunikat prasowy informujący w szczególności o przedmiocie posiedzenia oraz o podjętych ustaleniach.
2. W przypadku zarządzenia niejawnego charakteru posiedzenia Zespołu nie sporządza się komunikatu prasowego.
3. Sekretarz Zespołu przekazuje komunikat prasowy, o którym mowa w ust. 1, rzecznikowi prasowemu Rządu w celu podania go do publicznej wiadomości.
§  6.
1. Przewodniczący Zespołu lub sekretarz Zespołu może, na wniosek członka Zespołu lub z własnej inicjatywy, zarządzić uzgodnienie dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy), wyznaczając termin do zajęcia stanowiska.
2. W przypadku skierowania dokumentu do uzgodnienia lub sprawy do rozstrzygnięcia w trybie obiegowym termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu nie powinien być krótszy niż 5 dni roboczych.
3. Uzgodnienie dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w trybie obiegowym ma miejsce w przypadku, gdy członkowie Zespołu:
1) wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie dokumentu lub proponowaną treść rozstrzygnięcia;
2) nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie.
4. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, dokument lub rozstrzygnięcie sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym.
5. Sekretarz Zespołu na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym przedstawia członkom Zespołu wykaz dokumentów przyjętych i spraw rozstrzygniętych w trybie obiegowym.
§  7.
1. Do zadań sekretarza Zespołu należy w szczególności:
1) organizowanie posiedzeń Zespołu;
2) zapewnienie przygotowania opinii, ekspertyz i projektów dokumentów, niezbędnych do realizacji zadań Zespołu;
3) zapewnienie wymiany informacji związanych z realizacją zadań Zespołu.
2. Sekretarz Zespołu, w uzgodnieniu z przewodniczącym Zespołu, sporządza sprawozdanie z prac Zespołu za rok ubiegły w terminie do dnia 31 marca roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
3. Przewodniczący Zespołu przedkłada sprawozdanie, o którym mowa w ust. 2, do zatwierdzenia Radzie Ministrów najpóźniej w terminie do dnia 30 kwietnia roku kalendarzowego następującego po roku, którego sprawozdanie dotyczy.
§  8. Informacje o przebiegu posiedzenia, w tym informacje zawarte w protokole ustaleń, o którym mowa w § 4 ust. 2, mogą być ujawniane wyłącznie w trybie i na zasadach przewidzianych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm. 2 ).
§  9. Obsługę Zespołu i całodobowy obieg informacji na potrzeby Zespołu zapewnia Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.
§  10. Traci moc zarządzenie nr 86 Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie organizacji i trybu pracy Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego (M. P. Nr 61, poz. 538).
§  11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
1 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 11, poz. 59, Nr 65, poz. 553, Nr 85, poz. 716 i Nr 131, poz. 1076, z 2010 r. Nr 240, poz. 1600 oraz z 2011 r. Nr 22, poz. 114.
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz. 2407, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 132, poz. 1110, z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 oraz z 2011 r. Nr 204, poz. 1195.