Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  6.
1. Przewodniczący Zespołu lub sekretarz Zespołu może, na wniosek członka Zespołu lub z własnej inicjatywy, zarządzić uzgodnienie dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk przez członków Zespołu (tryb obiegowy), wyznaczając termin do zajęcia stanowiska.
2. W przypadku skierowania dokumentu do uzgodnienia lub sprawy do rozstrzygnięcia w trybie obiegowym termin do zajęcia stanowiska przez członków Zespołu nie powinien być krótszy niż 5 dni roboczych.
3. Uzgodnienie dokumentu lub rozstrzygnięcie sprawy w trybie obiegowym ma miejsce w przypadku, gdy członkowie Zespołu:
1) wyrazili na piśmie zgodę na przyjęcie dokumentu lub proponowaną treść rozstrzygnięcia;
2) nie zgłosili uwag lub zastrzeżeń w wyznaczonym terminie.
4. W razie zgłoszenia uwag lub zastrzeżeń, które nie zostaną uwzględnione lub wyjaśnione, dokument lub rozstrzygnięcie sprawy wymaga rozpatrzenia przez Zespół na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym.
5. Sekretarz Zespołu na najbliższym posiedzeniu zwyczajnym przedstawia członkom Zespołu wykaz dokumentów przyjętych i spraw rozstrzygniętych w trybie obiegowym.