Monitor Polski

M.P.2011.93.955

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 października 2011 r.
§  2.
1. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu, za pośrednictwem sekretarza Zespołu, zawiadamia o miejscu i terminie posiedzenia organy lub osoby zaproszone na to posiedzenie, nie później niż na 7 dni przed terminem planowanego posiedzenia zwyczajnego albo nie później niż na 24 godziny przed terminem planowanego posiedzenia nadzwyczajnego.
2. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu w szczególnie uzasadnionych przypadkach może skrócić terminy, o których mowa w ust. 1.
3. Osoba zwołująca posiedzenie Zespołu, za pośrednictwem sekretarza Zespołu, z zachowaniem terminów, o których mowa w ust. 1, oraz w przypadku, o którym mowa w ust. 2, zawiadamia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o miejscu i terminie zwoływanego posiedzenia.