Opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola typu miejskiego.

Monitor Polski

M.P.1970.26.216

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 sierpnia 1970 r.

UCHWAŁA Nr 111
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 1970 r.
w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola typu miejskiego.

Na podstawie art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) Rada Ministrów uchwala, co następuje:
1.
Rodzice, których dzieci korzystają ze świadczeń udzielanych przez przedszkola typu miejskiego, ponoszą opłaty za udzielane świadczenia na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2.
Ilekroć w uchwale użyto słowa "rodzice", należy przez to rozumieć oboje rodziców, jedno z nich lub osoby zobowiązane do alimentacji.
1.
Opłaty ponoszone przez rodziców za korzystanie przez dziecko z 9-godzinnego pobytu w przedszkolu i 3 posiłków wynoszą miesięcznie:
1)
przy dochodach na jednego członka rodziny nie przekraczających 600 zł miesięcznie - 10% dochodu przypadającego na jednego członka rodziny,
2)
przy dochodach na jednego członka rodziny przekraczających 600 zł miesięcznie - 60 zł oraz 30% nadwyżki ponad 600 zł dochodu przypadającego na jednego członka rodziny,
3)
przy przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego nie przekraczającej na jednego członka rodziny 400 zł miesięcznie - 15% przychodowości przypadającej na jednego członka rodziny,
4)
przy przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego przekraczającej na jednego członka rodziny 400 zł miesięcznie - 60 zł oraz 40% nadwyżki ponad 400 zł przypadającej na jednego członka rodziny,
5)
przy dochodach podlegających podatkowi dochodowemu - 700 zł.
2.
Opłaty ustalone zgodnie z zasadami określonymi w ust. 1 pkt 1-4 nie mogą przekraczać 700 zł miesięcznie.
3.
Opłaty rodziców za korzystanie przez dziecko z 2 posiłków i odpowiednio skróconego pobytu wynoszą 80%, a w razie 5-godzinnego pobytu w przedszkolu i korzystaniu z 1 posiłku - 50% opłat ustalonych zgodnie z ust. 1.
Jeśli do przedszkola uczęszcza z danej rodziny więcej niż jedno dziecko - opłaty, o których mowa w § 2, obniża się:
1)
przy dochodach wynoszących do 1.000 zł miesięcznie na jednego członka rodziny - za drugie dziecko o 50%, za trzecie i następne dzieci o 75%,
2)
przy dochodach wynoszących na jednego członka rodziny miesięcznie od 1.001 zł do 1.500 zł - za drugie dziecko o 25%, za trzecie i następne dzieci o 50%,
3)
przy przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego wynoszącej na jednego członka rodziny do 700 zł miesięcznie - za drugie dziecko o 50%, za trzecie i następne dzieci o 75%,
4)
przy przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego wynoszącej na jednego członka rodziny miesięcznie od 701 zł do 1.100 zł - za drugie dziecko o 25%, za trzecie i następne dzieci o 50%.
1.
Podstawę do określenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, których źródłem utrzymania jest wynagrodzenie za pracę podlegające podatkowi od wynagrodzeń, stanowi łączny dochód po potrąceniu przypadającego podatku, składki emerytalnej oraz kwot alimentacyjnych obciążających dochód rodziców.
2.
Podstawę do określenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców, których wyłącznym źródłem utrzymania są dochody z gospodarstwa rolnego, stanowi roczna przychodowość szacunkowa z gospodarstwa rolnego, ustalona dla celów wymiaru podatku gruntowego.
3.
Podstawę do określenia wysokości opłat ponoszonych przez rzemieślników uiszczających podatki w formie karty podatkowej stanowi wysokość dochodów ustalana przez właściwy terytorialnie wydział finansowy prezydium rady narodowej.
4.
Podstawę do określenia wysokości opłat ponoszonych przez rzemieślników lub rzemieślników-rolników, zwolnionych w myśl obowiązujących przepisów od podatków, ustala się na 2500 zł miesięcznie.
5.
Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do rodziców, których głównym źródłem utrzymania są renty, stypendia, alimenty lub wynagrodzenie wolne od podatku od wynagrodzeń, jak również do rodziców, którzy poza przychodami z gospodarstwa rolnego osiągają dochody podlegające przepisom o podatku od wynagrodzeń.
6.
Podstawę do określenia wysokości opłat ponoszonych przez rodziców za świadczenia przedszkoli stanowi dochód (przychód) pochodzący ze wszystkich źródeł ich utrzymania, przypadający średnio na jednego członka rodziny. Do kwoty całkowitego rocznego dochodu (przychodu) wlicza się premie, chociaż byłyby wypłacane raz na kwartał, oraz pełne kwoty, jakie rodzice otrzymują z tytułu zasądzonych na rzecz dziecka alimentów. Jeżeli dziecko korzystające ze świadczeń przedszkola posiada własne dochody (przychody), dolicza się je do dochodu (przychodu) rodziców.
7.
W razie zmiany wysokości dochodów rodziców lub przychodowości szacunkowej z gospodarstwa rolnego nie mniej niż o 20% na jednego członka rodziny, opłaty za świadczenia przedszkoli ulegają odpowiedniej zmianie.
1.
Wysokość opłat za świadczenia przedszkoli ustala organ podejmujący decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola.
2.
Organ, o którym mowa w ust. 1, może udzielić ulgi lub całkowitego zwolnienia od opłat na czas określony w wypadkach szczególnie uzasadnionych, takich jak długotrwała choroba, śmierć w rodzinie, zniszczenie mienia w wyniku klęski żywiołowej, oraz w innych poważnych wypadkach o charakterze sporadycznym.
1.
Szczegółowe zasady poboru opłat, udzielania ulg i zwolnień od odpłatności ustala Minister Oświaty i Szkolnictwa Wyższego w porozumieniu z Ministrem Finansów.
2.
Upoważnia się Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego do dostosowywania w porozumieniu z Ministrem Finansów wysokości opłaty, ustalonej w § 2 ust. 1 pkt 5, do rzeczywistych kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach w latach następnych.
Przepisy niniejszej uchwały dotyczą również przedszkoli i dziecińców wiejskich prowadzanych przez resort rolnictwa.
W zakresie unormowanym niniejszą uchwałą tracą moc wszystkie dotychczasowe przepisy, a w szczególności zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego nr 57 z dnia 21 lutego 1951 r. (Biuletyn PKPG Nr 6, poz. 66), nr 351 z dnia 31 sierpnia 1951 r. (Biuletyn PKPG Nr 24, poz. 257) oraz nr 78 z dnia 21 marca 1953 r. (Biuletyn PKPG Nr 9, poz. 48) w sprawie zasad korzystania z urządzeń opieki nad dzieckiem.
Wykonanie uchwały porucza się Ministrowi Oświaty i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministrowi Finansów.
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 1970 r.