Monitor Polski

M.P.1973.12.76

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1973 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 15 marca 1973 r.
w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób ubiegających się o prawo jazdy.

Na podstawie art. 20 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 27 listopada 1961 r. o bezpieczeństwie i porządku ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1961 r. Nr 53, poz. 295 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) oraz § 210 ust. 11 pkt 1 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Za jedno sprawdzenie kwalifikacji fachowych osoby ubiegającej się o prawo jazdy pobiera się opłatę w wysokości:
1) 100 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości trzech przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym, to jest: przepisów o ruchu drogowym, budowy i obsługi pojazdów samochodowych oraz umiejętności kierowania jednym tylko pojazdem samochodowym,
2) 80 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości dwóch przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym,
3) 40 zł - jeżeli sprawdzenie ma objąć badanie znajomości jednego z przedmiotów ustalonych programem egzaminacyjnym.
2. W stosunku do młodzieży szkolnej oraz studentów szkół wyższych ubiegających się o prawo jazdy kategorii A lub B albo kategorii B łącznie z prawem jazdy kategorii A opłaty określone w ust. 1 obniża się o 50%.
3. Za sprawdzenie znajomości topografii miasta pobiera się opłatę w wysokości 50 zł; tę samą opłatę pobiera się w razie konieczności powtórzenia egzaminu.
§  2.
1. Za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kierowcy pozbawionego prawa jazdy wskutek cofnięcia lub zatrzymania na okres dłuższy niż rok, dokonywane stosownie do przepisu § 217 ust. 2 rozporządzenia Ministrów Komunikacji i Spraw Wewnętrznych z dnia 20 lipca 1968 r. w sprawie ruchu na drogach publicznych (Dz. U. z 1968 r. Nr 27, poz. 183 i z 1972 r. Nr 55, poz. 382), pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 1 i 2 albo pkt 1 i 3, w zależności od zakresu egzaminu.
2. Za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kierowcy, dokonywane na wezwanie właściwego do spraw komunikacji organu prezydium powiatowej (miejskiej, dzielnicowej) rady narodowej, stosownie do przepisu § 218 ust. 1 powołanego wyżej rozporządzenia - nie pobiera się opłaty. Jeżeli jednak wynik egzaminu został uznany za niedostateczny, za ponowne sprawdzenie kwalifikacji fachowych pobiera się opłatę w wysokości określonej w § 1 ust. 1 pkt 1 lub pkt 2 albo pkt 3 w zależności od zakresu egzaminu.
§  3.
1. Przepisów zarządzenia nie stosuje się:
1) do osób szkolonych na kierowców pojazdów samochodowych na potrzeby wojska oraz do kierowców w czynnej służbie wojskowej,
2) do uczniów szkół zawodowych, których program nauczania przewiduje szkolenie dla uzyskania prawa jazdy.
2. Sprawę opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych osób wymienionych w ust. 1 określają odrębne przepisy.
§  4. Opłaty określone w zarządzeniu wpływają na dochód budżetu rad narodowych.
§  5. Traci moc zarządzenie Ministra Komunikacji z dnia 4 lutego 1966 r. w sprawie opłat za sprawdzenie kwalifikacji fachowych kandydatów na kierowców i kierowców (Monitor Polski Nr 5, poz. 42).
§  6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.