Monitor Polski

M.P.1966.39.199

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 sierpnia 1966 r.

INSTRUKCJA
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 8 czerwca 1966 r.
w sprawie opieki leczniczej dla osób odbywających służbę w jednostkach obrony terytorialnej.

W związku z §§ 7 i 11 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1963 r. w sprawie służby wojskowej w systemie obrony terytorialnej (Dz. U. Nr 14, poz. 75) ustala się i wyjaśnia, co następuje:
§  1.
1. Osobom, które podczas lub w związku z odbywaniem służby w systemie obrony terytorialnej, nazywanej dalej w skróceniu "OTK", zachorowały lub doznały uszkodzenia zdrowia, służy prawo do korzystania z bezpłatnych świadczeń zakładów społecznych służby zdrowia.
2. Świadczenia lecznicze dla osób wymienionych w ust. 1 obejmują również bezpłatne leki wraz z opakowaniem oraz środki opatrunkowe wydawane z aptek otwartych.
3. Za zachorowanie będące w związku z odbywaniem służby w systemie obrony terytorialnej uważa się również nagłe zachorowania i wypadki w drodze do miejsca pełnienia służby, jak i w drodze powrotnej.
§  2. Bezpłatnej pomocy leczniczej (§ 1) udziela się przez czas odbywania służby w jednostce OTK oraz przez 60 dni po zwolnieniu z tej służby.
§  3.
1. Dokumentem uprawniającym do bezpłatnych świadczeń jest karta powołania lub inny odpowiedni dokument, wydany przez jednostkę OTK.
2. Dokumentem uprawniającym do otrzymania bezpłatnych leków i środków opatrunkowych jest recepta zakładu społecznego służby zdrowia, zawierająca napis "bezpł. OTK".
3. Należność za leki i środki opatrunkowe wydane przez apteki otwarte (§ 1 ust. 2) pokrywana jest z budżetów terenowych wydziałów zdrowia i opieki społecznej właściwych prezydiów rad narodowych.
§  4. Wydziały zdrowia i opieki społecznej prezydiów rad narodowych stopnia powiatowego w porozumieniu z dowódcą właściwej jednostki OTK zorganizują ogólne badania profilaktyczne osób odbywających służbę w jednostkach OTK systemem dochodzącym.
§  5.
1. Do zadań zakładów społecznych służby zdrowia opieki zdrowotnej otwartej właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub czasowego pobytu osób powołanych do odbycia służby w systemie obrony terytorialnej należy orzekanie o czasowej niezdolności do odbycia służby w systemie obrony terytorialnej. Wydanie orzeczenia następuje na wniosek osoby zainteresowanej.
2. W razie stwierdzenia czasowej niezdolności do służby zakład opieki zdrowotnej otwartej wystawia osobie zainteresowanej, według zasad określonych w § 3, § 5 ust. 1 i 2 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 8 lutego 1964 r. w sprawie orzekania o czasowej niezdolności do pracy (Dz. U. Nr 7, poz. 44), zaświadczenie zawierające następujące dane:
1) datę i miejsce wystawienia,
2) imię i nazwisko badanego,
3) rok urodzenia,
4) numer statystyczny jednostki chorobowej,
5) stwierdzenie niezdolności do służby w OTK z podaniem przewidywanego okresu tej niezdolności,
6) podpis i pieczątkę lekarza (felczera) wystawiającego zaświadczenie.
3. Zaświadczenie o czasowej niezdolności do służby w jednostkach OTK (ust. 2) może być wydane przez zakład służby zdrowia określony w ust. 1 osobom, które otrzymały uprzednio zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy, również na podstawie wpisu zamieszczonego w legitymacji ubezpieczeniowej, stwierdzającego czasową niezdolność do pracy. W tym zaświadczeniu zamiast numeru statystycznego jednostki chorobowej lub określenia: "dla sprawowania opieki domowej nad chorym członkiem rodziny" podaje się, że zostało wydane na podstawie wpisu do legitymacji ubezpieczeniowej pracownika.