Określenie wzoru zaświadczenia oraz wykazu mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Monitor Polski

M.P.1991.32.234

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1991 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 30 września 1991 r.
w sprawie określenia wzoru zaświadczenia oraz wykazu mężów zaufania do obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 49 pkt 9 i art. 79 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
W wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej stosuje się:
1)
zaświadczenie dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji - sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 1,
2)
wykaz wyznaczonych mężów zaufania do komisji, o których mowa w pkt 1 - sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) ................... zamieszkały(a) ..................

(imię i nazwisko) (adres)

jest wyznaczony(a) przez pełnomocnika komitetu wyborczego ..

............................................................

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

do sprawowania funkcji męża zaufania w obwodowej komisji

wyborczej w obwodzie głosowania nr .........................

w ..........................................................

(nazwa gminy i województwa)

w wyborach ........................ w dniu .................

(określić rodzaj wyborów)

.........................

(podpis z podaniem imienia

i nazwiska oraz wskazaniem

osoby upoważnionej do

wystawienia zaświadczenia)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

.............................

(imię i nazwisko pełnomocnika ...........................

komitetu wyborczego) (określenie komisji wyborczej)

w ............................

WYKAZ ZGŁOSZONYCH MĘŻÓW ZAUFANIA

Jako pełnomocnik ..........................................

(pełna nazwa komitetu wyborczego)

wyznaczam następujące osoby do pełnienia funkcji mężów zaufania

w obwodowych komisjach wyborczych na obszarze okręgu

wyborczego*) ...............................................

w wyborach .................................................

(określić rodzaj wyborów)

Lp.Nazwisko i imięNr i siedziba obwodowej komisji wyborczej

...................... ..............................

(miejscowość i data) (podpis pełnomocnika komitetu

wyborczego)

*) Należy podać numer okręgu wyborczego dla wyborów do Sejmu oraz/lub nazwę województwa dla wyborów do Senatu.