Monitor Polski

M.P.2015.910

| Akt obowiązujący
Wersja od: 9 października 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 16 września 2015 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej w VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Ustala się wzór legitymacji poselskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2. Legitymacja poselska ma postać karty identyfikacyjnej o wymiarach 53,98 x 85,6 x 0,82 mm, wykonanej z tworzywa sztucznego, zawierającej elementy zabezpieczające dokument.
3. Na awersie legitymacji poselskiej znajdują się:
1) napis "LEGITYMACJA POSELSKA";
2) napis "Sejm Rzeczypospolitej Polskiej VIII kadencji";
3) kolorowe zdjęcie posła;
4) godło Rzeczypospolitej Polskiej;
5) imię (imiona) i nazwisko posła;
6) numer legitymacji;
7) data wydania legitymacji.
4. Na rewersie legitymacji poselskiej znajdują się:
1) imię (imiona) i nazwisko posła;
2) napis "jest posłem na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej";
3) podpis posła;
4) podpis Marszałka Sejmu;
5) logo Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.
§  2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia VIII kadencji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ