Określenie wzoru legitymacji poselskiej.

Monitor Polski

M.P.2001.32.527

Akt utracił moc
Wersja od: 28 września 2001 r.

ZARZĄDZENIE
MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
z dnia 21 września 2001 r.
w sprawie określenia wzoru legitymacji poselskiej.

Na podstawie art. 45 ust. 3 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora (Dz. U. Nr 73, poz. 350 i Nr 137, poz. 638, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 98, poz. 604, Nr 106, poz. 679, Nr 121, poz. 770 i Nr 160, poz. 1080, z 1998 r. Nr 162, poz. 1118, z 1999 r. Nr 52, poz. 527 i 528, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 oraz z 2001 r. Nr 94, poz. 1032) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wzór legitymacji poselskiej, stanowiący załącznik do zarządzenia.
2.
W legitymacji poselskiej umieszcza się fotografię posła, imię i nazwisko posła, numer legitymacji, datę jej wydania oraz podpisy Marszałka Sejmu i posła-właściciela legitymacji.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia IV kadencji Sejmu.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR LEGITYMACJI POSELSKIEJ

wzór

Opis:

1. Wymiary: 85 x 54 mm.

2. Postać: sztywna karta z tworzywa sztucznego z wprasowanym i widocznym na rewersie układem elektronicznym.

Charakterystyka:

Awers:

* kolorowe zdjęcie w ramce o wymiarach 40 x 28 mm;

* pod napisem "SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV Kadencja" wizerunek orła w koronie, na czerwonym polu, w ramce o wymiarach 12 x 9 mm;

* zabezpieczenie: pokrycie przezroczystą warstwą reagującą na oświetlenie promieniami ultrafioletowymi;

Rewers:

* dwie ramki o wymiarach 38 x 9 mm każda, z miejscem na imię i nazwisko marszałka Sejmu oraz naniesione elektronicznie podpisy: marszałka i posła-właściciela legitymacji;

* zabezpieczenie: pokrycie przezroczystą folią holograficzną.