Określenie wzoru i sposobu oznakowań obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.

Monitor Polski

M.P.1983.26.145

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1983 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 29 czerwca 1983 r.
w sprawie określenia wzoru i sposobu oznakowań obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej.

Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 1982 r. o ochronie tajemnicy państwowej i służbowej (Dz. U. Nr 40, poz. 271) zarządza się, co następuje:
W celu oznakowania obiektów, których fotografowanie, filmowanie, szkicowanie i rysowanie na obszarze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej bez zezwolenia jest zabronione ze względu na ochronę tajemnicy państwowej, ustala się wzór znaku zakazu, stanowiący załącznik do zarządzenia.
1.
Znak zakazu stanowi biała tablica w kształcie prostokąta o podstawie 50 cm i wysokości 40 cm z czerwoną obwódką szerokości 5 cm, z umieszczonym w środku tablicy rysunkiem aparatu fotograficznego o wymiarach 20 x 15 cm w czarnym kolorze, przekreślonego po jego przekątnych liniach szerokości 2 cm i długości 30 cm w kolorze czerwonym. Pod rysunkiem aparatu fotograficznego umieszcza się drukowanymi literami o wysokości 4 cm napis "zakaz fotografowania".
2.
Tablica powinna być wykonana z materiałów trwałych, odpornych na działanie czynników atmosferycznych i gwarantujących czytelność treści znaku.
1.
Znaki zakazu należy umieszczać w miejscach gwarantujących widoczność tych znaków.
2.
Rozmieszczenie znaków powinno zapewniać w sposób jednoznaczny obowiązywanie zakazu fotografowania, filmowania, szkicowania i rysowania obiektów lub terenów (w odniesieniu do całego obiektu lub terenu).
3.
Jeżeli zakazem fotografowania, filmowania, szkicowania i rysowania objęte są poszczególne działy lub części obiektów, należy je oddzielnie oznakować.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą od dnia 1 lipca 1983 r.

ZAŁĄCZNIK

ZAKAZ FOTOGRAFOWANIA