Monitor Polski

M.P.1991.32.233

| Akt utracił moc
Wersja od: 23 września 1991 r.

UCHWAŁA
PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 23 września 1991 r.
w sprawie określenia wzorów protokołów głosowania i protokołów z wyborów, stosowanych w wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Na podstawie art. 49 pkt 9 ustawy z dnia 28 czerwca 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 59, poz. 252) i art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1991 r. - Ordynacja wyborcza do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 72, poz. 319) Państwowa Komisja Wyborcza uchwala, co następuje:
§  1. W wyborach do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej przy ustalaniu wyników stosuje się protokoły głosowania i protokoły z wyborów sporządzone według wzorów stanowiących załączniki do uchwały.
§  2. Obwodowe komisje wyborcze sporządzają protokół głosowania w obwodzie na kandydatów na senatorów - na formularzu stanowiącym załącznik nr 1.
§  3. Wojewódzkie komisje wyborcze sporządzają protokół głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym - na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.
§  4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROTOKÓŁ

Wybory do Senatu RP
Wybory do Senatu RP

Okręg wyborczy

obejmujący obszar

województwa ...............

Obwód głosowania nr ..............

...................................

(gmina)

..................................

(województwo)

głosowania w obwodzie na kandydatów na senatorów

1. Głosowanie w dniu ..........19 .... r. rozpoczęło się o

godz. ......... i trwało bez przerwy do godz. ............

Przed rozpoczęciem głosowania Komisja sprawdziła i

opieczętowała urnę.

2. Liczba wyborców uprawnionych do głosowania wynosiła* .....

3. Komisja otrzymała .................... kart do głosowania.

(liczba)

4. Wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie

wyborców) ................................. wyborcom.

5. Nie wykorzystano ..................... kart do głosowania.

(liczba)

6. Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały

nienaruszone. Po wyjęciu z urny kart do głosowania Komisja

ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania:

a) oddano głosów .................

(liczba kart wyjętych z urny) (liczba)

b) głosów nieważnych oddano ..............

c) głosów ważnych oddano** ..............

d) poszczególni kandydaci

otrzymali następującą liczbę

głosów ważnych:***

1) ........................... ..............

(nazwisko i imię-imiona)

zgłoszony przez ...........

(nazwa komitetu wyborczego)

2) ........................... ..............

3) ........................... ..............

4) ........................... ..............

........................... ..............

7.**** ......................................................

......................................................

......................................................

8. W trakcie głosowania wydano następujące zarządzenia i

decyzje:

..........................................................

..........................................................

...........................................................

9. Zarzuty mężów zaufania:

..........................................................

..........................................................

..........................................................

10. Uwagi Komisji związane z przebiegiem głosowania: .........

..........................................................

..........................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) ................................... ................

(nazwisko, imiona; funkcja w komisji) (podpis)

2) ................................... ................

3) ................................... ................

4) ................................... ................

5) ................................... ................

6) ................................... ................

7) ................................... ................

8) ................................... ................

9) ................................... ................

10) ................................... ................

(pieczęć komisji)

______

* Liczbę tę ustala się według stanu w chwili zakończenia głosowania.

** c + b = a.

*** Liczba głosów otrzymanych przez któregokolwiek z kandydatów nie może być większa niż liczba głosów ważnych (c).

**** W razie gdy liczba wymieniona w ust. 6a jest większa od liczby wymienionej w ust. 4, należy podać przypuszczalną przyczynę tej niezgodności.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PROTOKÓŁ

Wybory do Senatu RP
Okręg wyborczy

obejmujący obszar

województwa ................

WOJEWÓDZKA KOMISJA WYBORCZA

w .........................

(siedziba komisji)

wyników głosowania i wyników wyborów senatorów w okręgu wyborczym

I.

1. Wyniki głosowania w okręgu wyborczym ustalono w dniu .......

19 ...... r.

2. Głosowanie przeprowadzono w ....... obwodach głosowania i na

(liczba)

podstawie protokołów głosowania otrzymanych ze wszystkich

obwodów Komisja ustaliła następujące wyniki głosowania w

okręgu wyborczym:

a) liczba wyborców uprawnionych

do głosowania ................

(liczba)

b) oddano głosów ................

c) głosów nieważnych oddano ................

d) głosów ważnych oddano ................

e) poszczególni kandydaci otrzymali

następującą liczbę głosów ważnych:

1) .............................. ................

(nazwisko i imię-imiona) (liczba)

zgłoszony przez ............... ................

(nazwa komitetu wyborczego)

2) .............................. ................

3) .............................. ................

4) .............................. ................

.............................. ................

II.

1. Wyniki wyborów senatorów ustalono w dniu ...... 19 ..... r.

na podstawie wyników głosowania w okręgu wyborczym.

2. Komisja stwierdza, że:*

(A) następujący kandydaci otrzymali w okręgu wyborczym

kolejno najwięcej ważnie oddanych głosów, wobec czego

zostali wybrani na senatorów:

1) ....................................................

(nazwisko i imię-imiona)

zgłoszony przez ....................................

(nazwa komitetu wyborczego)

2) ....................................................

....................................................

....................................................

3)** ..................................................

.....................................................

.....................................................

(B) w związku z tym, iż ...................... kandydatów

(liczba)

otrzymało w okręgu wyborczym największą i równą liczbę

ważnie oddanych głosów, senatorem(ami) został(li): ....

.......................................................

(nazwisko i imię-imiona)

zgłoszony przez .......................................

(nazwa komitetu wyborczego)

.......................................................

który(rzy) w .......................obwodach głosowania

(liczba)

uzyskał(li) większą liczbę głosów od współkandydata(ów)

(C) w związku z tym, iż ............kandydatów otrzymało w

(liczba)

okręgu wyborczym największą i równą liczbę ważnie

oddanych głosów, a ponadto liczba obwodów głosowania, w

której jeden z kandydatów uzyskał więc głosów, jest

równa i wynosi ..................... - przeprowadzone

(liczba)

zostało losowanie, w wyniku którego senatorem został

.......................................................

(nazwisko i imię-imiona)

zgłoszony przez .......................................

(nazwa komitetu wyborczego)

.......................................................

3. Zarzuty pełnomocników komitetów wyborczych:

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

4.*** ........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

...........................................................

Przy sporządzaniu protokołu obecni byli:

1) ..................................... ..............

(nazwisko, imiona; funkcja w komisji) (podpis)

2) ..................................... ..............

3) ..................................... ..............

4) ..................................... ..............

5) ..................................... ..............

6) ..................................... ..............

7) ..................................... ..............

8) ..................................... ..............

9) ..................................... ..............

(pieczęć komisji)

______

* Wypełnić odpowiednio część A lub/i B, C (art. 17 Ordynacji wyborczej do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej).

** W województwach warszawskim i katowickim wybiera się trzech senatorów.

*** Wypełnić w wypadku przeprowadzonego losowania (część C), podając zwięźle jego przebieg (tryb, w jakim losowanie zostało przeprowadzone).