Określenie wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1995 r.

Monitor Polski

M.P.1994.69.613

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 1994 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
z dnia 15 grudnia 1994 r.
w sprawie określenia wysokości procentu sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia, przekazywanego Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej przez instytucje ubezpieczeniowe w 1995 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81, poz. 351 oraz z 1994 r. Nr 27, poz. 96 i Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
Instytucje ubezpieczeniowe obowiązane są w 1995 r. przekazać Komendantowi Głównemu Państwowej Straży Pożarnej 2,5% sumy wpływów uzyskanych z tytułu obowiązkowych składek ubezpieczeniowych pobieranych za ubezpieczenie od ognia.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.