Określenie kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniona w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

Monitor Polski

M.P.1991.36.266

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 listopada 1991 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 23 października 1991 r.
w sprawie określenia kwalifikacji zawodowych, jakie powinna posiadać osoba zatrudniana w uczelni na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty.

Na podstawie art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 12 września 1990 r. o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 65, poz. 385) zarządza się, co następuje:
1.
Na stanowisku kustosza bibliotecznego, starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada:
1)
tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny,
2)
określony staż pracy w bibliotece naukowej.
2.
Staż pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, wynosi przy zatrudnianiu na stanowisku:
1)
kustosza bibliotecznego - 10 lat,
2)
starszego bibliotekarza - 6 lat,
3)
starszego dokumentalisty - 6 lat.
Na stanowisku kustosza bibliotecznego może być zatrudniona osoba, która posiada kwalifikacje określone w § 1 oraz:
1)
ma ukończone studia podyplomowe z zakresu bibliotekoznawstwa lub informacji naukowej albo kierunkowe odpowiadające wykonywanej specjalności lub udokumentowała swój udział w innych formach doskonalenia zawodowego, uznanych za równorzędne ze studiami podyplomowymi przez dyrektora biblioteki po zasięgnięciu opinii Rady Bibliotecznej, lub
2)
odbyła co najmniej miesięczną praktykę specjalistyczną w innej, poza macierzystą, bibliotece naukowej, potwierdzoną zaświadczeniem o jej ukończeniu.
1.
Na stanowisku starszego bibliotekarza i starszego dokumentalisty może być zatrudniona osoba, która posiada kwalifikacje określone w § 1 oraz:
1)
ukończyła kurs bibliotekarski lub z zakresu informacji naukowej, lub
2)
odbyła praktykę w podstawowych oddziałach biblioteki naukowej albo w ośrodku informacji naukowej.
2.
Wymagania określone w ust. 1 pkt 1 nie dotyczą absolwentów kierunku bibliotekoznawstwo i informacja naukowa oraz osób posiadających stopień naukowy.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.