Monitor Polski

M.P.1947.134.835

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 września 1947 r.

ZARZĄDZENIE
GŁÓWNEGO PEŁNOMOCNIK RZĄDOWY DS PODATKU GRUNTOWEGO
z dnia 7 października 1947 r.
wydane w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu w sprawie określenia kategorii podatników i warunków, pod jakimi uiścić mogą równowartość podatku gruntowego w ziemiopłodach - w gotówce.

Na podstawie § 8 ust. (1) pkt b) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 lipca 1947 r. o obowiązku uiszczenia przez niektóre gospodarstwa rolne podatku gruntowego w ziemiopłodach (Dz. U. R. P. Nr 55, poz. 296) zarządzam co następuje:
par. 1.

Prawo uiszczenia w gotówce równowartości podatku gruntowego w ziemiopłodach, przysługuje:

1) lasom państwowym,
2) gospodarstwom rolnym, prowadzącym na obszarze przekraczającym 50% ogólnej powierzchni gruntów danego gospodarstwa rolnego wyłącznie działy specjalne, określone w art. 7 ust. 9 dekretu z dnia 28 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 188) uznanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rolnych za ośrodki kultury rolnej,
3) gospodarstwom rolnym, prowadzącym na obszarze przekraczającym 50% ogólnej powierzchni gruntów danego gospodarstwa rolnego wyłącznie działy specjalne, określone w art. 7 ust. 9 powołanego w pkt. 2) dekretu, znajdującym się w posiadaniu szkół rolniczych i instytucji naukowych lub należących do instytucji publiczno-prawnych zakładów doświadczalnych, jeżeli grunty te użytkowane są wyłącznie w celach naukowych lub doświadczalnych,
4) gospodarstwom rolnym ogrodniczo-warzywniczym, prowadzącym na obszarze przekraczającym 50% ogólnej powierzchni gruntów danego gospodarstwa rolnego wyłącznie eksploatację następujących działów specjalnych, określonych w art. 7 ust. powołanego w pkt 2) dekretu, a mianowicie:
a) sadownictwa,
b) ogrodownictwa,
c) uprawy kwiatów,
5) gospodarstwom rolnym prowadzącym na obszarze przekraczającym 50% ogólnej powierzchni gruntów wyłącznie rybołóstwo, hodowlę ryb, hodowlę bydła, koni, owiec i innych zwierząt użytkowych,
6) gospodarstwom rolnym na Ziemiach Odzyskanych:
a) objętym w posiadanie przez osadników rolnych po dniu 1 lipca 1946 r.
b) będącym od dnia 1 lipca 1946 r. w posiadaniu członków Spółdzielni parcelacyjno-osadniczych.

par. 2.

Gospodarstwa rolne określone w § 1 pkt 1), 2) i 3) niniejszego zarządzenia uiszczać będą w gotówce podatek gruntowy, płatny w ziemiopłodach, według cen ustalonych w tabeli przeciętnego przychodu z 1 ha gruntów ziemniaczano-żytnich i przeciętnej ceny żyta w 1946 r., stanowiącej załącznik do § 1 rozporządzenia Ministrów Administracji Publicznej i Ziem Odzyskanych z dnia 20 maja 1947 r. wydanego w porozumieniu z Ministrami Rolnictwa i Reform Rolnych, Aprowizacji oraz Skarbu w sprawie wykonania art. 7 ust. dekretu o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. Nr 45, poz. 312).

par. 3.

Podstawę obliczenia równowartości gotówkowej podatku gruntowego w ziemiopłodach dla gospodarstw rolnych, określonych w § 1 pkt. 4), 5) i 6) niniejszego zarządzenia, stanowi powiększona o 20% górna cena żyta, notowana przez Giełdę Zbożowo-Towarową w Warszawie:

a) w dniu pierwszym miesiąca - dla podatników uiszczających podatek gruntowy między 5-ym a 20-ym danego miesiąca,
b) w dniu 19-ym miesiąca - dla podatników uiszczających podatek gruntowy między 21-ym danego miesiąca a 4-ym miesiąca następnego.

par. 4.

Zarządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 1947 r.