Monitor Polski

M.P.1953.A-84.993

| Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 1953 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW HANDLU WEWNĘTRZNEGO ORAZ TRANSPORTU LĄDOWEGO I LOTNICZEGO
z dnia 26 sierpnia 1953 r.
w sprawie określenia formy pokwitowań kaucyjnych wydawanych na zabezpieczenie zwrotu zużytych żarówek, sposobu ewidencjonowania pobranych kaucji oraz sposobu przekazywania zużytych żarówek i przepadłych kaucji.

W związku z § 7 zarządzenia Przewodniczącego Państwowej Komisji Planowania Gospodarczego z dnia 28 marca 1953 r. w sprawie obowiązku zaofiarowania do zbiórki zużytych żarówek (Monitor Polski Nr A-30, poz. 381) zarządza się, co następuje:
§  1.
1. Przy nabywaniu żarówek nabywcy obowiązani są zaofiarować do zbiórki zużyte żarówki. Obowiązek zaofiarowania żarówek uważa się za wykonany również przez zaofiarowanie trzonków żarówkowych, o ile nie są one uszkodzone.
2. Zużytymi żarówkami w rozumieniu zarządzenia są żarówki nie nadające się do eksploatacji zgodnie z ich przeznaczeniem.
3. Zużyte żarówki powinny być zaofiarowane w ilości odpowiadającej ilości sztuk nabywanych.
4. Przy nabywaniu żarówek o trzonku śrubowym średnicy 10 mm i trzonku zaczepowym średnicy do 9 mm obowiązuje zaofiarowanie zużytych żarówek o trzonku tej samej wielkości.
§  2.
1. Przy nabywaniu żarówek w punktach sprzedaży detalicznej nabywcy obowiązani są złożyć odpowiednią ilość zużytych żarówek.
2. Przy nabywaniu żarówek w punktach sprzedaży hurtowej nabywcy obowiązani są złożyć pokwitowanie z dokonanej dostawy odpowiedniej ilości zużytych żarówek do punktu zbiórki surowców wtórnych.
3. Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą jednostek aparatu handlu nabywających żarówki do dalszej sprzedaży oraz jednostek gospodarki uspołecznionej nabywających żarówki w punktach sprzedaży hurtowej do nowej instalacji.
§  3. W przypadku niedostarczenia zużytych żarówek lub niezłożenia pokwitowania z dokonanej dostawy zużytych żarówek nabywca jest obowiązany przy zakupie złożyć u sprzedawcy kaucję w wysokości:
1) 3 zł za każdą żarówką o średnicy trzonka powyżej 10 mm;
2) 1 zł za każdą żarówkę o średnicy trzonka do 10 mm.
§  4.
1. Punkty sprzedaży detalicznej obowiązane są wystawić z pobrania kaucji pokwitowanie według wzoru nr 1, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. Punkty sprzedaży hurtowej obowiązane są wystawić z pobrania kaucji, pokwitowanie według wzoru nr 2, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
3. Punkty sprzedaży detalicznej obowiązane są na życzenie kupującego wystawić oddzielne pokwitowanie z pobrania kaucji za poszczególne żarówki.
§  5. Pokwitowanie (§ 4) wystawiane będzie w 2 egzemplarzach, z których pierwszy otrzyma kupujący, a drugi pozostanie w aktach punktu sprzedaży.
§  6.
1. Punkt zbiórki przemysłowych surowców wtórnych za przekazane mu zużyte żarówki wystawia pokwitowanie, które powinno stwierdzić, ile sztuk zużytych żarówek oraz o jakiej średnicy trzonka zostało dostarczonych.
2. Dostarczający zużyte żarówki może otrzymać pokwitowanie tylko w 1 egzemplarzu. Pokwitowanie to zatrzymuje punkt sprzedaży zwracający kaucję.
§  7.
1. Punkty sprzedające żarówki za kaucją obowiązane są prowadzić miesięczne wykazy pobranych, zwróconych i przepadłych kaucji według wzoru nr 3, stanowiącego załącznik do zarządzenia.
2. O ile punkt sprzedający żarówki za kaucją nie prowadzi własnej księgowości, wykazy, o których mowa w ust. 1, sporządzane są w 2 egzemplarzach, z których jeden pozostaje w aktach punktu sprzedaży drugi zaś przesłany jest w terminie do dnia 15 każdego miesiąca za miesiąc ubiegły do nadrzędnej jednostki.
§  8.
1. Kaucja ulega zwrotowi w przypadku:
1) dostarczenia punktowi sprzedaży detalicznej zużytych żarówek przy jednoczesnym zwrocie pokwitowania;
2) złożenia w punkcie sprzedaży hurtowej pokwitowania na dostarczone zużyte żarówki punktowi zbiórki przemysłowych, surowców wtórnych.
2. Zwrotu kaucji dokonuje ten punkt sprzedaży, który przyjął kaucję.
§  9.
1. W przypadku niedostarczenia zużytych żarówek przed upływem 3 miesięcy od dnia złożenia kaucji kaucja ulega przepadkowi. Jednocześnie z przepadkiem kaucji wygasa obowiązek zaofiarowania i dostarczenia zużytych żarówek.
2. Sumy nagromadzone z tytułu przepadłych kaucji należy spisać na nadzwyczajne zyski przedsiębiorstwa, którego punkty sprzedaży detalicznej lub hurtowej kaucję pobrały.
§  10.
1. Zużyte żarówki, zebrane przez punkty sprzedaży detalicznej, odbierane są w tych punktach przez miejscowe punkty zbiórki surowców wtórnych lub gminne zbiornice odpadków użytkowych przed 15 dniem każdego miesiąca.
2. Przekazanie zużytych żarówek następuje nieodpłatnie.
§  11. Zarządzenie nie dotyczy jednostek podległych Ministrom Obrony Narodowej oraz Bezpieczeństwa Publicznego.
§  12. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
ZAŁĄCZNIKI

Wzór nr 1.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór nr 2.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................

Wzór nr 3.

..................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Niniejsza treść dostępna jest wyłącznie w wersji pierwotnej treści w formacie PDF.

..................................................