Ogłoszenie zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska".

Monitor Polski

M.P.2003.5.67

| Akt jednorazowy
Wersja od: 22 stycznia 2003 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY
z dnia 6 stycznia 2003 r.
w sprawie ogłoszenia zmiany w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska"

Na podstawie art. 19 ust. 4 ustawy z dnia 30 lipca 1997 r. o państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" (Dz. U. Nr 106, poz. 675, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253) ogłasza się zmianę w statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Łączności z dnia 28 kwietnia 1998 r. w sprawie ogłoszenia statutu państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (M.P. Nr 15, poz. 221), zatwierdzoną przeze mnie w dniu 27 listopada 2002 r., w brzmieniu ustalonym w załączniku do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

W statucie państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej "Poczta Polska" (M.P. z 1998 r. Nr 15, poz. 221), w § 28 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Wyboru biegłego rewidenta, do badania rocznego sprawozdania finansowego, dokonuje Rada Poczty Polskiej z zachowaniem obowiązujących przepisów.".