Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia. - M.P.1990.25.200 - OpenLEX

Ogłoszenie zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

Monitor Polski

M.P.1990.25.200

Akt jednorazowy
Wersja od: 30 czerwca 1990 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ
z dnia 25 czerwca 1990 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia.

1.
Na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 20 września 1984 r. o ubezpieczeniach majątkowych i osobowych (Dz. U. Nr 45, poz. 242 i z 1989 r. Nr 30, poz. 160) ogłasza się zmiany w taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia, stanowiącej załącznik nr 2 do obwieszczenia Prezesa Państwowego Zakładu Ubezpieczeń z dnia 30 listopada 1985 r. w sprawie ogłoszenia ogólnych warunków ubezpieczenia szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia i taryfy składek za to ubezpieczenie (Monitor Polski Nr 45, poz. 290 i z 1988 r. Nr 34, poz. 310) zatwierdzone uchwałą nr 38 Rady Ubezpieczeniowej z dnia 31 maja 1990 r.
2.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, stanowią załącznik do niniejszego obwieszczenia.
3.
Zmiany, o których mowa w ust. 1, wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W TARYFIE SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE SZYB I INNYCH PRZEDMIOTÓW SZKLANYCH OD STŁUCZENIA

W taryfie składek za ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 2 drugie zdanie otrzymuje brzmienie:

"Najniższa składka z jednej polisy (tzw. minimalna) wynosi 5.000 złotych."

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

§ 3. Tabela stawek taryfowych:

Poz.Przedmiot ubezpieczeniaStawka taryfowa %
1Oszklenia w budynkach szklarni, cieplarni, oranżerii10,0
2Oszklenia inspektowe12,0
3Oszklenia w budynkach mieszkalnych2,5
4Oszklenia w budynkach i lokalach handlowych, usługowych, produkcyjnych oraz w budynkach użyteczności publicznej4,0
5Tablice reklamowe, szyldy i gabloty ze szkła, plastiku itp. poza budynkiem lub lokalem7,0
6Neony, tablice świetlne i elektroniczne6,0
7Wykładziny kamienne2,0
8Inne przedmioty szklane stanowiące wyposażenie budynku lub lokalu4,0
9Ubezpieczenie kosztów ustawienia rusztowań lub użycia dźwigu10,0"

3) dodaje się § 5 w brzmieniu:

"§ 5. Prezes PZU może wprowadzić na terenie danego województwa inne stawki niż określone w § 2 i 3, jeżeli zachodzi taka potrzeba ze względów akwizycyjnych, uwarunkowana wynikami ubezpieczenia."