Monitor Polski

M.P.1998.41.571

| Akt jednorazowy
Wersja od: 23 listopada 1998 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA TRANSPORTU I GOSPODARKI MORSKIEJ
z dnia 5 listopada 1998 r.
w sprawie ogłoszenia zmian w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe".

Na podstawie art. 21 ust. 5 ustawy z dnia 6 lipca 1995 r. o przedsiębiorstwie państwowym "Polskie Koleje Państwowe" (Dz. U. Nr 95, poz. 474, z 1996 r. Nr 147, poz. 687, z 1997 r. Nr 28, poz. 153, Nr 96, poz. 591, Nr 104, poz. 661 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 756) ogłasza się zmiany w statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", zatwierdzone przez mnie w dniu dzisiejszym. Zmiany w statucie stanowią załącznik do obwieszczenia.

ZAŁĄCZNIK

ZMIANY W STATUCIE PRZEDSIĘBIORSTWA PAŃSTWOWEGO "POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE"

W statucie przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe", stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 29 października 1996 r. w sprawie ogłoszenia statutu przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Monitor Polski Nr 77, poz. 709 i z 1998 r. Nr 9, poz. 180), wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "podmiotów gospodarczych" zastępuje się wyrazami "przedsiębiorców";

2) użyte w § 6 w ust. 1 w pkt 4 oraz w § 11 w ust. 1 w pkt 8 w różnych przypadkach wyrazy "podmioty gospodarcze" zastępuje się użytym w odpowiednich przypadkach wyrazem "przedsiębiorcy";

3) § 12 otrzymuje brzmienie:

"§ 12. 1. W układzie terytorialnym sieć kolejowa PKP dzieli się na okręgi infrastruktury kolejowej, zwane dalej «okręgami».

2. Okręgami kierują dyrekcje okręgów infrastruktury kolejowej, podległe bezpośrednio Dyrekcji Infrastruktury Kolejowej.

3. Nazwy dyrekcji okręgów infrastruktury kolejowej, ich siedziby oraz obszar okręgów określa załącznik nr 1 do statutu.

4. Ze względów techniczno-eksploatacyjnych granice okręgów oraz obszar działania jednostek organizacyjnych PKP określają odpowiednie zarządzenia i regulaminy wewnętrzne PKP, wydawane w trybie § 10.";

4) § 13 otrzymuje brzmienie:

"§ 13. Jednostkami organizacyjnymi PKP są:

1) Dyrekcja Generalna PKP z siedzibą w Warszawie, stanowiąca aparat wykonawczy Zarządu PKP oraz wykonująca obsługę administracyjną Rady PKP,

2) jednostki organizacyjne PKP podległe bezpośrednio Zarządowi PKP, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do statutu,

3) przedstawicielstwa PKP za granicą.";

5) w § 27 dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) gospodarki energetycznej";

6) w załączniku nr 1 w rubryce 1:

a) wyrazy "nazwa okręgu" zastępuje się wyrazami "nazwa dyrekcji okręgu",

b) w pozycji 1 wyrazy "Centralny Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Warszawie",

c) w pozycji 2 wyrazy "Wschodni Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Lublinie",

d) w pozycji 3 wyrazy "Południowy Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Krakowie",

e) w pozycji 4 wyrazy "Śląski Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Katowicach",

f) w pozycji 5 wyrazy "Północny Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Gdańsku",

g) w pozycji 6 wyrazy "Dolnośląski Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej we Wrocławiu",

h) w pozycji 7 wyrazy "Zachodni Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Poznaniu",

i) w pozycji 8 wyrazy "Pomorski Okręg" zastępuje się wyrazami "Dyrekcja Okręgu Infrastruktury Kolejowej w Szczecinie";

7) skreśla się załącznik nr 2;

8) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie:

"Wykaz jednostek organizacyjnych PKP podległych bezpośrednio Zarządowi PKP

1) Dyrekcja Infrastruktury Kolejowej w Warszawie,

2) Dyrekcja Przewozów Pasażerskich w Warszawie,

3) Dyrekcja Przewozów Towarowych w Warszawie,

4) Dyrekcja Trakcji i Zaplecza Warsztatowego w Krakowie,

5) Dyrekcja Elektroenergetyki Kolejowej w Warszawie,

6) Dyrekcja Gospodarki Mieszkaniowej w Warszawie,

7) Dyrekcja Nieruchomości w Gdańsku,

8) Dyrekcja Kolei Dojazdowych w Warszawie,

9) Dyrekcja Kolejowej Służby Zdrowia w Warszawie,

10) Dyrekcja Usług Socjalnych w Gdańsku,

11) Dyrekcja Zakupów i Sprzedaży "Ferpol" w Warszawie,

12) Centrum Informatyki Kolejnictwa w Warszawie,

13) Centrum Szkolenia i Doskonalenia Kadr Kolejnictwa w Warszawie,

14) Zakład Kolejowych Emerytur i Rent w Olsztynie,

15) Komenda Straży Ochrony Kolei w Warszawie,

16) Biuro Kontroli Dochodów w Olsztynie,

17) Biuro Kontroli Dochodów w Krakowie,

18) Biuro do Spraw Przejazdów Bezbiletowych w Gnieźnie,

19) Centralne Biuro Obsługi Podróżnych "Polres" w Warszawie,

20) Centralne Biuro Rozrachunków Zagranicznych w Bydgoszczy,

21) Centrum Naukowo-Techniczne Kolejnictwa w Warszawie,

22) Drukarnia Kolejowa w Krakowie,

23) Drukarnia Kolejowa w Poznaniu,

24) Drukarnia Kolejowa w Warszawie,

25) Ośrodek Diagnostyki i Spawalnictwa Nawierzchni Kolejowej w Warszawie,

26) Państwowe Koleje Linowe w Zakopanem,

27) Zakład Maszyn Torowych w Gdańsku,

28) Zakład Maszyn Torowych w Krakowie,

29) Zakład Maszyn Torowych we Wrocławiu,

30) Zakład Regeneracji Podkładów w Ostrowi Mazowieckiej".