Monitor Polski

M.P.1990.19.154

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 maja 1990 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 7 maja 1990 r.
w sprawie ogłoszenia wysokości obowiązujących stawek opłaty paszportowej.

1. Na podstawie § 13 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 1988 r. w sprawie opłaty paszportowej (Dz. U. Nr 40, poz. 317) oraz w związku z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lutego 1990 r. o podaniu do wiadomości wskaźników, na które powołują się obowiązujące przepisy prawne (Dz. Urz. GUS Nr 2/162, poz. 8), ogłasza się obowiązujące stawki opłaty paszportowej:
1) opłata od podań (§ 3 ust. 1 rozporządzenia) - 3.000 zł,
2) opłata za wydanie paszportu ważnego na okres 2 lat, uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów na pobyt czasowy (§ 4 ust. 1 rozporządzenia) - 78.000 zł,
3) opłata za wydanie paszportu ważnego na okres dłuższy niż 2 lata, uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów na pobyt czasowy (§ 4 ust. 2 rozporządzenia)

- 78.000 zł oraz

39.000 zł za każdy

rok ponad 2 lata,

4) opłata za wznowienie ważności paszportu ważnego na okres 2 lat, uprawniającego do wielokrotnych wyjazdów na pobyt czasowy (§ 4 ust. 3 rozporządzenia)

- 39.000 zł za każdy

rok ponad 2 lata,

5) opłata za wydanie paszportu ważnego na okres 2 lat, uprawniającego do jednorazowego wyjazdu na pobyt czasowy (§ 5 ust. 1 rozporządzenia) - 39.000zł,
6) opłata za wydanie paszportu uprawniającego do wyjazdu na pobyt stały (§ 6 rozporządzenia) - 509.000 zł.
2. Określone stawki opłaty paszportowej obowiązują od dnia ogłoszenia obwieszczenia w Monitorze Polskim, jeżeli podanie w sprawie dokonania czynności podlegających opłacie zostało wniesione po tym dniu.