Monitor Polski

M.P.1946.137.254

| Akt utracił moc
Wersja od: 6 grudnia 1946 r.

OBWIESZCZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 17 października 1946 r.
w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".

Na podstawie § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 1946 roku w sprawie zmiany nazwy "Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej" na "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych" oraz nadania temu Towarzystwu nowego statutu (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 270) ogłaszam w załączniku do obwieszczenia niniejszego statut stowarzyszenia wyższej użyteczności "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

"Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych"

I.

Nazwa, teren działalności, siedziba i charakter prawny.

§  1. Stowarzyszenie nosi nazwę "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych". W dalszych postanowieniach niniejszego statutu przez wyrażenie "Towarzystwo"' rozumie się "Towarzystwo Przyjaciół Młodzieży Szkół Wyższych".
§  2. Towarzystwo rozciąga swą działalność na cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Siedzibą władz naczelnych jest m. st. Warszawa.
§  3. Towarzystwo jest osobą prawną.
§  4. Towarzystwo jest stowarzyszeniem wyższej użyteczności w rozumieniu prawa o stowarzyszeniach.

II.

Zadania, cele i środki działania.

§  5. Towarzystwo roztacza opiekę nad młodzieżą szkół wyższych, studiującą w kraju i za granicą, oraz odbywającą specjalne wstępne studia do szkół wyższych (lata wstępne, kursy wstępne itp.) w zakresie jej potrzeb materialnych i kulturalnych. Celem tej działalności jest stworzenie takich warunków moralnych i materialnych, w których słuchacze szkół wyższych mieliby zapewnioną możność kształcenia się, doskonalenia, oraz wychowania w duchu demokratycznym na światłych i twórczych obywateli Rzeczypospolitej.
§  6. Dla osiągnięcia powyższych zadań i celów Towarzystwo może przedsięwziąć wszelkie potrzebne działania, a w szczególności:
a) zbiera fundusze na potrzeby młodzieży i zarządza nimi;
b) dysponuje sumami, przekazywanymi na pomoc dla młodzieży przez władze, zakłady, oraz instytucje państwowe i samorządowe;
c) współdziała z właściwymi władzami w dostarczaniu pracy absolwentom szkół wyższych, w organizowaniu praktyk wakacyjnych w kraju i za granicą dla studentów oraz w organizowaniu żywnościowej, odzieżowej i wszelkiej innej pomocy;
d) współdziała z właściwymi władzami w sprawowaniu opieki zdrowotnej nad młodzieżą szkół wyższych oraz organizuje domy zdrowia, kolonie letnie, obozy wypoczynkowe i tp.;
e) prowadzi akcję budowy domów akademickich;
f) ułatwia młodzieży studia za granicą.

III.

Członkowie.

§  7. Członkowie Towarzystwa dzielą się na honorowych, wspierających i zwyczajnych.
§  8. Członkiem Towarzystwa może być zarówno osoba fizyczna, jak i prawna.
§  9. Członkostwo honorowe nadaje Rada Naczelna osobom wybitnie zasłużonym w dziele popierania młodzieży.

Członkom honorowym służą prawa członków zwyczajnych.

Członkowie honorowi są wolni od płacenia składek członkowskich.

§  10. Członkami wspierającymi są osoby, przyjęte przez zarządy wojewódzkie, lub zarządy kół lokalnych Towarzystwa, jeżeli osoby te wniosą jednorazowo na cele Towarzystwa, darowiznę pieniężną, lub inną nie mniejszą niż sześćdziesięciokrotna składka miesięczna członka zwyczajnego, oraz zobowiążą się do płacenia pięciokrotnej miesięcznej składki członka zwyczajnego. Członkom wspierającym służą prawa członków zwyczajnych.
§  11. Członkami zwyczajnymi są osoby, przyjęte przez zarządy wojewódzkie lub zarządy kół lokalnych Towarzystwa.

Członkowie zwyczajni wpłacają przed uzyskaniem praw członkowskich jednorazowe wpisowe w wysokości podwójnej składki miesięcznej.

§  12. Składka miesięczna członka zwyczajnego wynosi 50 zł. Rada Naczelna może zmienić wysokość składki.
§  13. Członkowie są obowiązani przyczyniać się do urzeczywistnienia celów Towarzystwa, przestrzegać statutu i opłacać regularnie składki.
§  14. Członkowie mają prawo do udziału we władzach Towarzystwa.
§  15. Członkowie mogą wystąpić z Towarzystwa w każdym czasie na własne żądanie. Wystąpienie nie zwalnia od obowiązku uiszczenia zaległych składek.
§  16. Członek zalegający ze składkami za 5 bezpośrednio po sobie następujących miesięcy może być wykreślony z grona członków Towarzystwa na mocy uchwały zarządu oddziału wojewódzkiego lub zarządu koła lokalnego. Wykreślonemu służy prawo odwołania się od decyzji zarządu koła lokalnego do zarządu oddziału wojewódzkiego, a od decyzji zarządu wojewódzkiego do Prezydium Rady Naczelnej.
§  17. Członek może być wykluczony z Towarzystwa w razie popełnienia czynu hańbiącego lub działania na szkodę Towarzystwa. O wykluczeniu orzeka ostatecznie Sąd Towarzystwa na wniosek zarządu oddziału wojewódzkiego lub zarządu koła lokalnego, a w stosunku do członków honorowych - na wniosek Rady Naczelnej.

IV.

Władze Towarzystwa.

§  18. Organizację Towarzystwa tworzą:
a) władze naczelne,
b) oddziały wojewódzkie,
c) koła lokalne.
§  19. Podbudową organizacyjną Towarzystwa są koła lokalne i oddziały wojewódzkie.

Koła lokalne mogą obejmować swym zasięgiem całe powiaty, poszczególne miejscowości, dzielnice miejskie, zakłady pracy, instytucje itp.

§  20. Władzami naczelnymi Towarzystwa są:
a) walny zjazd delegatów,
b) Rada Naczelna,
c) Prezydium Rady Naczelnej,
d) Główna Komisja Rewizyjna,
e) Sąd Towarzystwa.

Kadencja członków wchodzących w skład władz Towarzystwa objętych literami b, c, d i e trwa 3 lata.

V.

Walny zjazd delegatów.

§  21. Przedstawicieli na Walny Zjazd Delegatów wybiera zgromadzenie delegatów kół oddziału wojewódzkiego na przeciąg 1 roku w stosunku 1 delegat na 50 członków. Zaczęte 50 liczy się za całość.
§  22. Zwyczajny Walny Zjazd Delegatów odbywa się raz na rok w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego w terminie, oznaczonym przez Prezydium Rady Naczelnej. Nadzwyczajne walne Zjazdy Delegatów zwołuje Prezydium w miarę potrzeby według własnego uznania, jest zaś obowiązane zjazd zwołać, gdy tego zażąda Rada Naczelna, Główna Komisja Rewizyjna albo większość zarządów oddziałów wojewódzkich. Gdyby Prezydium mimo żądania w ciągu trzech tygodni nie zwołało zjazdu, może to uczynić Główna Komisja Rewizyjna.
§  23. Na Walnym Zjeździe Delegatów przewodniczy przewodniczący Rady Naczelnej, lub jeden z jego zastępców. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 1/5 uprawnionych.
§  24. Do zakresu działania Walnego Zjazdu Delegatów należy:
a) udzielanie ogólnych dyrektyw Radzie Naczelnej co do sposobów i środków realizacji zadań Towarzystwa;
b) wykonywanie kontroli nad działalnością Rady Naczelnej i jej Prezydium;
c) wybór Głównej Komisji Rewizyjnej i Sądu Towarzystwa;
d) przyjmowanie sprawozdań Rady Naczelnej i jej Prezydium oraz Głównej Komisji Rewizyjnej, tudzież udzielanie absolutorium Radzie Naczelnej i jej Prezydium do wysłuchaniu wniosków Głównej Komisji Rewizyjnej.
§  25. W skład Rady Naczelnej wchodzą:
a) członkowie, wybrani przez zgromadzenia delegatów kół oddziałów wojewódzkich po 1 od każdego oddziału, liczącego 500 członków lub mniej; oddziały liczące większą liczbę członków niż 500 wybierają ponadto po 1 członku na każde pełne 500 dalszych członków Towarzystwa;
b) po jednym przedstawicielu:

Prezesa Rady Ministrów,

Ministra Oświaty,

Ministra Obrony Narodowej,

Ministra Kultury i Sztuki,

Ministra Zdrowia,

Ministra Pracy i Opieki Społecznej,

Ministra Skarbu,

Ministra Aprowizacji i Handlu,

Ministra Administracji Publicznej,

Ministra Ziem Odzyskanych,

Prezydium Krajowej Rady Narodowej,

Rady Szkół Wyższych,

Komisji Centralnej Związków Zawodowych,

Związku Samopomocy Chłopskiej,

Związku Gospodarczego "Społem".

c) pięciu profesorów, docentów lub asystentów szkół wyższych, powołanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek Rady Szkół Wyższych,
d) pięciu przedstawicieli młodzieży szkół wyższych, powołanych przez Prezesa Rady Ministrów.

VI.

Rada Naczelna.

§  26. a)

Rada Naczelna wybiera Prezydium Rady Naczelnej w składzie: przewodniczący, 2 zastępców przewodniczącego, sekretarz generalny i skarbnik generalny,

b) ustala wytyczne działalności Towarzystwa w ramach ogólnych dyrektyw Walnego Zjazdu Delegatów,
c) zatwierdza budżet Towarzystwa,
d) przyjmuje sprawozdania Prezydium,
e) wyraża zgodę na nabycie, zbycie i obciążenie majątku nieruchomego oraz na przyjęcie warunkowych zapisów, legatów i darowizn,
f) upoważnia zarządy oddziałów wojewódzkich do nabywania majątku nieruchomego oraz do przyjmowania warunków zapasów, legatów i darowizn,
g) uchwala regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Towarzystwa, określając ustrój i postępowanie tych organów,
h) projektuje zmiany statutu,
i) załatwia wszelkie inne sprawy, wchodzące w zakres władz naczelnych, a nieobjęte kompetencją pozostałych organów władz naczelnych.
§  27. Posiedzenia Rady Naczelnej są ważne w obecności conajmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

Do powzięcia uchwały o nadaniu członkostwa honorowego oraz o nabyciu i obciążeniu nieruchomości wymagana jest większość 2/3 głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady Naczelnej.

Głosowanie odbywa się jawnie, jednak na żądanie 1/4 obecnych przewodniczący zarządza tajność głosowania; uchwały o nadaniu członkostwa honorowego zapadają w głosowaniu tajnym.

Wybory odbywają się jawnie, chyba że 1/4 obecnych zażąda tajności wyborów; wybór może nastąpić przez aklamację.

Rada Naczelna zbiera się conajmniej raz na pół roku.

VII.

Prezydium Rady Naczelnej.

§  28. Posiedzenie Prezydium zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby.
§  29. Prezydium Rady Naczelnej zastępuje Towarzystwo na zewnątrz i zarządza całokształtem jego spraw, a w szczególności:
a) inicjuje, organizuje, prowadzi i popiera akcję propagandową i wydawniczą w zakresie celów i zadań Towarzystwa,
b) zatwierdza preliminarze budżetowe oddziałów wojewódzkich w ramach ogólnego budżetu Towarzystwa,
c) opracowuje projekt budżetu i wykonywa budżet Towarzystwa, uchwalony przez Radę Naczelną,
d) utrzymuje w zakresie projektowania i realizacji zadań Towarzystwa stałą łączność z władzami,
e) ustala zasady współpracy z kierownictwem szkół wyższych i zarządami stowarzyszeń akademickich,
f) organizuje oddziały wojewódzkie i wydaje instrukcje, dotyczące obrotu funduszami, prowadzenia rachunkowości, kontroli i sporządzania sprawozdań rocznych,
g) opracowuje i udziela szczegółowych wytycznych oddziałom wojewódzkim na podstawie uchwał Rady Naczelnej,
h) organizuje i popiera wszelką akcję, mającą na celu zaspakajanie materialnych i kulturalnych potrzeb młodzieży szkół wyższych,
i) zarządza funduszami, majątkiem i urządzeniami Towarzystwa oraz rozdziela środki na pomoc dla młodzieży,
j) współdziała w dostarczaniu pracy studentom i absolwentom,
k) dla sprawowania opieki nad młodzieżą poszczególnych szkół organizuje oddziały uczelniane przy oddziałach wojewódzkich w miastach, będących siedzibami szkół wyższych oraz powołuje spośród członków Towarzystwa komisje dla poszczególnych dziedzin działalności, l)

ustala podział czynności między członkami Prezydium Rady Naczelnej, uchwala regulamin Towarzystwa i Komisyj oraz zatwierdza regulaminy oddziałów wojewódzkich i oddziałów uczelnianych,

m) angażuje i zwalnia pracowników biura Towarzystwa oraz ustala wysokości ich wynagrodzeń.

Akta prawne zdziałane imieniem Towarzystwa podpisuje przewodniczący lub jego zastępca oraz sekretarz generalny lub inny członek Prezydium z tym, że weksle i inne zobowiązania pieniężne oraz kwity podpisuje wraz z przewodniczącym albo jego zastępcą skarbnik generalny.

§  30. Organem wykonawczym Prezydium Rady Naczelnej jest Biuro Towarzystwa, na czele którego stoi dyrektor. Dyrektor Biura powołuje i zwalnia Prezydium Rady Naczelnej na wniosek Przewodniczącego. Dyrektor Biura bierze udział w posiedzeniach Prezydium Rady Naczelnej i Rady Naczelnej z głosem doradczym.

VIII.

Główna Komisja Rewizyjna.

§  31. Główna Komisja Rewizyjna składa się z 5 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Główna Komisja Rewizyjna:

a) (...) kontroluje działalność finansową Towarzystwa;
b) instruuje komisje rewizyjne zarządów wojewódzkich i kół lokalnych,
c) składa sprawozdania conajmniej raz do roku Walnemu Zjazdowi Delegatów i Radzie Naczelnej.

IX.

Sąd Towarzystwa.

§  32. Sąd Towarzystwa składa się z przewodniczącego i 4 członków. Sąd załatwia odwołania członków wykreślonych z Towarzystwa na podst. § 17.

X.

Władze Oddziału.

§  33. Władzami Oddziału Wojewódzkiego są:
a) zgromadzenie delegatów kół oddziału wojewódzkiego,
b) Zarząd Oddziału Wojewódzkiego,
c) Komisja Rewizyjna Oddziału Wojewódzkiego.
§  34. Przedstawiciel na zgromadzenie delegatów kół oddziału wojewódzkiego wybiera walne zgromadzenie członków koła na przeciąg jednego roku w stosunku 1 delegat na 10 członków koła.
§  35. Zwyczajne zgromadzenie delegatów kół odbywa się raz na rok w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego w terminie, oznaczonym przez zarząd oddziału. Nadzwyczajne zgromadzenie delegatów kół zwołuje zarząd oddziału wojewódzkiego w miarę potrzeby, według własnego uznania, jest zaś obowiązany zwołać zgromadzenie, gdy tego zażąda Rada Naczelna, lub jej Prezydium, komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego albo też większość zarządów kół lokalnych. Jeśli mimo żądania, zarząd nie zwoła zgromadzenia w ciągu trzech tygodni, wtedy może to uczynić bezpośrednio Prezydium Rady Naczelnej.

Zgromadzeniu delegatów kół przewodniczy przewodniczący oddziału wojewódzkiego lub jego zastępca. Do prawomocności uchwał wymagana jest obecność przynajmniej 1/5 uprawnionych.

§  38. Zgromadzenie delegatów kół sprawuje kontrolę nad działalnością zarządu oddziału wojewódzkiego, udziela mu ogólnych dyrektyw, przyjmuje sprawozdania i na wniosek komisji rewizyjnej oddziału wojewódzkiego udziela mu absolutorium.
§  37. W skład zarządu oddziału wojewódzkiego wchodzą:
a) przewodniczący jego zastępca, powołani przez Prezydium Rady Naczelnej,
b) 3 do 10 członków w zależności od uznania Prezydium Rady Naczelnej, wybranych przez zgromadzenie delegatów kół,
c) w tych oddziałach, na których terenie znajdują się szkoły wyższe, 2 do 10 przedstawicieli profesorów, docentów lub asystentów oraz młodzieży studiującej, zaproszonych przez Prezydium Rady Naczelnej.

Kadencja członków zarządu oddziału wojewódzkiego trwa trzy lata.

§  38. Zarząd oddziału wojewódzkiego:
a) gromadzi środki na pomoc dla młodzieży szkół wyższych bezpośrednio i za pośrednictwem kół lokalnych,
b) przedstawia Prezydium Rady Naczelnej potrzeby młodzieży z terenu działania oddziału i stawia wnioski co do ich zaspokojenia,
c) opracowuje w ustalonych przez Prezydium Rady Naczelnej terminach i przedstawia do jej zatwierdzenia projekty preliminarzy budżetowych oraz przedkłada sprawozdania z działalności oddziału,
d) roztacza opiekę nad młodzieżą i jej stowarzyszeniami na całym terenie działania komitetu i w poszczególnych szkołach oraz stara się o zaspokojenie potrzeb materialnych i kulturalnych młodzieży zgodnie z wytycznymi działalności, ustalonymi przez Radę Naczelną,
e) współdziała w dostarczaniu pracy dla absolwentów,
f) udziela stowarzyszeniom młodzieżowym wytycznych o sposobie użycia przyznanych przez Towarzystwo środków pomocy oraz kontroluje zużycie tych środków,
g) dokonywuje podziału subwencji z funduszów, zebranych własnym wysiłkiem w ramach zatwierdzonego przez Prezydium Rady Naczelnej budżetu,
h) udziela wytycznych działalności kołom lokalnym,
i) załatwia odwołania członków wykreślonych z Towarzystwa przez Zarządy kół lokalnych z powodu zalegania z zapłatą składek,
j) zatwierdza regulamin walnych zebrań kół lokalnych,
k) sprawuje czynności zarządów kół lokalnych na obszarach, na których nie istnieją jeszcze koła lokalne,
l) załatwia wszystkie inne czynności, które uzna za niezbędne do realizacji zadań Towarzystwa na terenie oddziału, lub które mu zleci Prezydium Rady Naczelnej.
§  39. Zarząd wybiera ze swego grona sekretarza i skarbnika, który wraz z przewodniczącym i jego zastępcą tworzą Prezydium zarządu oddziału. Prezydium załatwia sprawy niecierpiące zwłoki w czasie między posiedzeniem zarządu z tym, że decyzje Prezydium podlegają zatwierdzeniu zarządu na najbliższym posiedzeniu.
§  40. Posiedzenia zarządu zwołuje przewodniczący w miarę potrzeby. Do prawomocności uchwał wymaga się obecności 1/3 członków. Szczegółowy regulamin czynności zarządów wojewódzkich ustala Prezydium Rady Naczelnej.
§  41. Organem wykonawczym zarządu oddziału wojewódzkiego jest sekretariat, na czele którego stoi kierownik sekretariatu. Kierownika sekretariatu i innych pracowników angażuje i zwalnia zarząd oddziału wojewódzkiego.
§  42. Komisja rewizyjna oddziału wojewódzkiego składa się z 3 członków. Członkowie wybierają ze swego grona przewodniczącego. Zadaniem komisji jest kontrola działalności finansowej zarządu oddziału wojewódzkiego.

XI.

Władze Koła.

§  43. Władzami koła lokalnego są:
a) walne zebranie koła,
b) zarząd koła,
c) komisja rewizyjna koła.
§  44. Koło lokalne może liczyć najmniej 10 członków.
§  45. Walne zebranie koła zwołuje zarząd koła raz na rok, najpóźniej w marcu.

Nadzwyczajne walne zebranie koła zwołuje zarząd w miarę potrzeby z własnej inicjatywy lub na żądanie komisji rewizyjnej koła albo zarządu oddziału wojewódzkiego.

§  46. Walne zebranie koła po wysłuchaniu sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej koła udziela absolutorium zarządowi koła, oraz dokonywuje wyboru członków zarządu, oraz członków komisji rewizyjnej koła na przeciąg jednego roku.
§  47. Zarząd Koła:
1) propaguje cele Towarzystwa i jedna mu członków,
2) ściąga składki członków koła,
3) troszczy się o przysparzanie środków na cele Towarzystwa,
4) przekazuje zebrane fundusze zarządowi oddziału wojewódzkiego.
§  48. Zarząd koła składa się z 5 członków, wybranych przez walne zgromadzenie.

Zarząd wybiera ze swego grona przewodniczącego, sekretarza i skarbnika.

Regulamin czynności zarządów kół lokalnych ustala Prezydium Rady Naczelnej.

§  49. Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3 członków, którzy wybierają ze swego grona przewodniczącego.

Zadaniem Komisji Rewizyjnej jest sprawdzanie stanu kasy i gospodarki Koła.

§  50. Wszystkie uchwały władz Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, chyba, że statut niniejszy stanowi inaczej.

XII.

Majątek Towarzystwa.

§  51. Majątek Towarzystwa składa się z nieruchomości i ruchomości, oraz funduszów, uzyskanych z:
a) wpisowego i składek członkowskich,
b) subwencji władz i instytucji państwowych i samorządowych,
c) ofiar, zapisów i darowizn,
d) dochodów z nieruchomości oraz odsetek od kapitałów,
e) wpływów z wydawnictw,
f) dochodów z koncertów, widowisk i innych imprez, urządzanych przez Towarzystwo.
§  52. Rokiem rachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.

XlII. Rozwiązanie Towarzystwa.

§  53. O rozwiązaniu Towarzystwa decyduje uchwała Walnego Zjazdu Delegatów, powzięta większością 3/4 głosów, lub uchwała Rady Ministrów.
§  54. W razie rozwiązania Towarzystwa pozostały majątek przechodzi na własność wskazanych w uchwale Rady Ministrów instytucyj o pokrewnych zadaniach.

XIV.

Przepisy przejściowe.

§  55. W ciągu pierwszego roku działalności Towarzystwa w skład Rady Naczelnej zamiast członków, wybranych przez zgromadzenie delegatów kół w oddziałach wojewódzkich, wchodzą członkowie w liczbie 16, zaproszeni przez Prezesa Rady Ministrów.
§  56. W ciągu pierwszego roku działalności Towarzystwa w skład zarządów oddziałów wojewódzkich zamiast członków wybranych przez zgromadzenia delegatów oddziałów kół lokalnych wchodzą członkowie, zaproszeni przez Prezydium Rady Naczelnej.
§  57. We wszelkich sprawach statutem niniejszym odmiennie nieuregulowanych będą miały zastosowanie przepisy "Prawa o stowarzyszeniach".