Monitor Polski

M.P.2017.867

| Akt utracił moc
Wersja od: 9 września 2017 r.

OBWIESZCZENIE
MINISTRA ROZWOJU I FINANSÓW 1
z dnia 1 września 2017 r.
w sprawie ogłoszenia maksymalnych stawek opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie środka transportu lub towaru w wyznaczonym miejscu

Na podstawie art. 20 ust. 5 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz. U. poz. 708) ogłasza się maksymalną wysokość stawek kwotowych opłat obowiązujących w 2018 r. za usunięcie, przechowywanie i strzeżenie w wyznaczonym miejscu:
1) środka transportu o dopuszczalnej masie całkowitej:
a) do 3,5 t:
- za usunięcie - 486 zł,
- za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 40 zł,
b) powyżej 3,5 t do 7,5 t:
- za usunięcie - 606 zł,
- za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 52 zł,
c) powyżej 7,5 t do 16 t:
- za usunięcie - 857 zł,
- za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 75 zł,
d) powyżej 16 t:
- za usunięcie - 1263 zł,
- za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 136 zł;
2) środka transportu przewożącego materiały niebezpieczne:
a) za usunięcie - 1537 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 200 zł;
3) towaru:
a) za usunięcie - 1537 zł,
b) za każdą dobę przechowywania i strzeżenia - 5 zł za 1 m3 albo 1 zł za 1 m2 powierzchni magazynowej.
1 Minister Rozwoju i Finansów kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 września 2016 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rozwoju i Finansów (Dz. U. poz. 1595).