Monitor Polski

M.P.2018.473

| Akt indywidualny
Wersja od: 15 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 70
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2018 r.
w sprawie odznaki okolicznościowej - "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości"

Oddając hołd i wyrażając najwyższe uznanie wobec tych pokoleń Narodu Polskiego, które swoją niezłomną walką o zachowanie polskości, składając przy tym niejednokrotnie daninę ze swej krwi, przyczyniły się do odzyskania przez Polskę niepodległości po 123 latach niewoli,

dążąc do uczczenia 100-lecia Odzyskania Niepodległości oraz na pamiątkę odrodzenia Państwa Polskiego,

Rada Ministrów uchwala, co następuje:

§  1.  Ustanawia się odznakę okolicznościową - "Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości", zwaną dalej "odznaką".
§  2. 
1.  Odznakę stanowi metalowy, posrebrzany medal w kształcie prostokąta o wymiarach 80 mm na 80 mm, mający na stronie przedniej (awersie) wizerunek orła białego w koronie na głowie zwróconej w prawo, z rozwiniętymi skrzydłami, z dziobem i szponami, wokół którego umieszczone zostały wizerunki Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego, Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego oraz Józefa Hallera, a w dolnej, lewej części napis: 100-LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Na stronie odwrotnej (rewersie) w górnej części znajduje się napis: TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI PODOŁAĆ I WY ?, a w dolnej części wizerunek Legionów Polskich.
2.  Wzór odznaki określa załącznik nr 1 do uchwały.
§  3. 
1.  Wyróżniony odznaką otrzymuje nieodpłatnie nadaną mu odznakę wraz z dyplomem stwierdzającym jej nadanie.
2.  Wzór dyplomu stwierdzającego nadanie odznaki określa załącznik nr 2 do uchwały.
§  4.  Odznakę nadaje Prezes Rady Ministrów lub osoba przez niego upoważniona.
§  5.  Koszty związane z nadawaniem odznaki są pokrywane z budżetu państwa z części 16, której dysponentem jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§  6.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ - "MEDAL 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR DYPLOMU STWIERDZAJĄCEGO NADANIE ODZNAKI OKOLICZNOŚCIOWEJ - "MEDAL 100-LECIA ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI"