Odstrzał zwierzyny, opłaty oraz zasady jej odstępowania.

Monitor Polski

M.P.1971.54.358

| Akt utracił moc
Wersja od: 29 listopada 1971 r.

ZARZĄDZENIE
MINISTRÓW LEŚNICTWA I PRZEMYSŁU DRZEWNEGO ORAZ ROLNICTWA
z dnia 10 listopada 1971 r.
w sprawie odstrzału zwierzyny, opłat oraz zasad jej odstępowania.

Na podstawie art. 16 ust. 2 i 3 oraz art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 17 czerwca 1959 r. o hodowli, ochronie zwierząt łownych i prawie łowieckim (Dz. U. Nr 36, poz. 226) zarządza się, co następuje:
1.
Myśliwy, który przybywa na polowanie na łosie, jelenie, daniele, sarny, muflony i dziki przedstawia we właściwym nadleśnictwie (leśnictwie) upoważnienie na odstrzał zwierzyny, po zakończeniu zaś polowania zgłasza wszelką upolowaną zwierzynę w celu zaewidencjonowania i stwierdzenia, czy odstrzał dokonany został zgodnie z upoważnieniem.
2.
W odniesieniu do pozostałych gatunków zwierząt łownych, zasady polowania ustalają zarządcy obwodów łowieckich i terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich.
1.
W ciągu miesiąca od zakończenia polowania dzierżawca obwodu łowieckiego uiszcza określone w załączniku do zarządzenia opłaty za upolowane w obwodzie łowieckim:
1)
jelenie, daniele i sarny - na rzecz właściwego przedsiębiorstwa lasów państwowych,
2)
inną zwierzynę łowną - na rzecz wydzierżawiającego.
2.
Dzierżawca obwodu łowieckiego, któremu w lasach państwowych powyżej 200 ha powierzono hodowlę i ochronę zwierzyny, uiszcza 50% opłat określonych w załączniku do zarządzenia.
1.
Dzierżawca obwodu łowieckiego obowiązany jest do udokumentowania ciężaru tuszy zwierzyny, określonej w § 1 ust. 1, za pomocą kolejowego listu przewozowego lub kwitu otrzymanego w punkcie skupu dziczyzny albo protokołu podpisanego przez przedstawiciela właściwego nadleśnictwa oraz przez myśliwego, który zwierzynę pozyskał.
2.
Myśliwy, który upolował zwierzynę na terenie obwodu łowieckiego wyłączonego z wydzierżawienia, nie wydzierżawionego lub na terenie nie wchodzącym w skład obwodu łowieckiego, obowiązany jest do udokumentowania w sposób określony w ust. 1 ciężaru tuszy odstąpionej mu zwierzyny.
3.
W razie braku udokumentowania, o którym mowa w ustępach poprzednich, pobiera się przewidziane w załączniku do zarządzenia najwyższe opłaty za dany gatunek zwierzyny.
1.
Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich oraz zarządcy terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich obowiązani są dostarczyć do punktów skupu pozyskane łosie - byki i klempy, jelenie - byki i łanie, daniele - byki i łanie oraz co najmniej 60% sarn, dzików i zajęcy. Pozostałe ilości oraz gatunki zwierzyny mogą być odstąpione myśliwym po uprzednim pobraniu obowiązujących opłat.
2.
Szczegółowe warunki odstępowania zwierzyny upolowanej w dzierżawionym obwodzie łowieckim oraz wysokość i tryb pobierania opłat ustala dzierżawca obwodu łowieckiego.
3.
Za zwierzynę upolowaną w innych obwodach lub na terenach nie będących obwodami wydzierżawionymi myśliwy uiszcza zarządcy tych obwodów lub terenów opłatę określoną w załączniku do zarządzenia.
1.
Zarządcy obwodów łowieckich oraz terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich, jak również przedsiębiorstwa lasów państwowych, mogą w miarę posiadanych możliwości odpłatnie udostępnić środki transportu do przewiezienia upolowanej zwierzyny.
2.
Zarządcy obwodów łowieckich lub terenów nie wchodzących w skład obwodów łowieckich dostarczają nie odstąpioną myśliwym zwierzynę do punktu skupu na własny koszt, w odpowiednim stanie i czasie; obowiązek ten może być przekazany myśliwemu za jego zgodą.
3.
Należność za dostarczaną tuszę zwierzyny punkt skupu dziczyzny przesyła zarządcy obwodu łowieckiego albo zarządcy terenu nie wchodzącego w skład obwodu łowieckiego; pozostałą część należności, po potrąceniu opłat określonych w załączniku do zarządzenia, przekazuje się w terminie 14 dni myśliwemu tytułem częściowego zwrotu kosztów polowania.
Tracą moc:
1)
zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 17 października 1961 r. w sprawie odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie (Monitor Polski z 1961 r. Nr 82, poz. 345 i z 1967 r. Nr 43, poz. 208),
2)
zarządzenie Ministrów Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego oraz Rolnictwa z dnia 19 lipca 1967 r. w sprawie opłat uiszczanych przez dzierżawców za pozyskaną zwierzynę na terenach wydzierżawionych obwodów łowieckich oraz odstępowania ubitej zwierzyny osobom wykonującym polowanie w tych obwodach (Monitor Polski z 1967 r. Nr 43, poz. 208 i z 1968 r. Nr 54, poz. 390).
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ OPŁAT ZA ZWIERZYNĘ POZYSKANĄ W OBWODACH ŁOWIECKICH WYDZIERŻAWIONYCH, WYŁĄCZONYCH Z WYDZIERŻAWIENIA I NIE WYDZIERŻAWIONYCH ORAZ NA TERENACH NIE WCHODZĄCYCH W SKŁAD OBWODÓW ŁOWIECKICH

Lp.Nazwa zwierzynyCiężar tuszy zwierzyny w kgOpłata za sztukę w zł
1234
1Łośdo 100 750
2Łośod 101 do 2001.500
3Łośod 201 do 3003.000
4Łośpowyżej 3004.000
5Jeleńdo 50 200
6Jeleńod 51 do 75 500
7Jeleńod 76 do 100 800
8Jeleńod 101 do 1501.200
9Jeleńpowyżej 1501.800
10Danieldo 20 100
11Danielod 21 do 40 200
12Danielpowyżej 40 500
13Sarnado 12 75
14Sarnaod 13 do 20 150
15Sarnapowyżej 20 250
16Dzikdo 40 100
17Dzikod 41 do 100 300
18Dzikpowyżej 100 600
19Muflondo 15 100
20Muflonod 16 do 30 200
21Muflonpowyżej 30 400
22Ryś- 300
23Wydra- 500
24Kuna leśna- 50
25Zając szarak- 5
26Królik- 5
27Drop- 500
28Głuszcz - kogut- 200
29Cietrzew - kogut- 30
30Bażant - kogut- 5
31Kuropatwa- 5
32Dzika kaczka- 5